תקנון מבצע אחריות מורחבת למזגני Haier Extra Power f יוני 2017

סוג המאמר: 
תקנון
במסגרת מבצע "אחריות מורחבת למזגני Haier Extra Power", חברת ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, אחד מבין המוצרים המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), אחריות נוספת על האחריות מעבר לאחריות על פי דין, בהתאם ובכפוף למפורט בסעיף 6 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע"):

1.       בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

                            

2.       המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

 

3.       המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה החל מיום 09.06.2017 ועד ליום 31.7.2017 כולל (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 11 להלן.

 

4.       פרטי ההטבות שבמבצע ופירוט המוצרים המשתתפים:

 

4.1.    לקוח שירכוש מזגן מתוצרת Haier מסדרות Extra Power Inverter ו-Extra Power Wi-Fi, יהא זכאי בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין לעוד שש שנות אחריות מלאות.

 

4.2.    לקוח שירכוש מזגן מתוצרת Haier מסדרת Extra Power, יהא זכאי בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין לעוד שנתיים אחריות מלאות.

 

5.       מספרם המזערי של המוצרים המזכים אשר משתתפים במבצע הינו 1,000. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.

 

6.       אופן קבלתה ומימושה של ההטבה:

 

6.1.    על הלקוח לשלוח לניופאן את חשבונית הרכישה ותעודת אחריות של המוצר המזכה ובקשה לקבלת ההטבה, וזאת בתוך 30 יום ממועד רכישת המוצר המזכה (להלן: "המסמכים"). את המסמכים יש לשלוח לניופאן אל פקס שמספרו 03-9535990או באמצעות יישומון ה-WhatsApp אל מספר 050-3041792.

 

למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בתנאי המנוי בסעיף 6.1 זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלתה של ההטבה.

 

6.2.   לאחר קבלתם של המסמכים בניופאן, ייבחנו המסמכים על ידי ניופאן, לאחר אישורם על ידה תעודכן זכאותו של הלקוח להטבה במערכות ניופאן ותשלח לו תעודת אחריות מעודכנת.

 

7.       המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו מעודפים ו/או מתצוגה.

 

8.       לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

 

9.       אין כפל מבצעים.

 

10.   ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

 

11.   בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

12.   היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

 

13.   תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

 

 

f:\commitdocs\14021\00210\G182443-V001.docx