אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

תקנון ותנאי שימוש באתר ניופאן בע"מ

 1. כללי

  1. ברוכים הבאים לאתר www.newpan.co.il (להלן: "האתר"), המצוי בבעלות ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן") ומופעל על ידה. האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לקבל מידע על אודות מגוון השירותים שמספקת ניופאן, ובכלל זה להציג מידע על מגוון המוצרים הרחב אותו היא מייבאת. כן כולל האתר פירוט על המשווקים המורשים מטעם ניופאן, דרכם ניתן לרכוש את המוצרים.

  2. השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים"). חזקה על המשתמש כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא בעיון הוראות ותנאים אלה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים במסמך זה, והסכים להם.

  3. השימוש באתר יהיה שימוש חוקי וייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, לפי התנאים שנקבעו על ידי ניופאן. כל שימוש מסחרי באתר ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של ניופאן אסור.

  4. בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין חדש באתר, המשנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי השימוש.

  5. גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת השימוש באתר.

  6. ניופאן תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות את התכנים, המידע והרשאות הגישה הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר, ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתישא באחריות לנזקים שייגרמו כתוצאה מכך.

  7. ניופאן תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, למנוע את הגישה לאתר או לחלקים ממנו ממשתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בפעילותו התקינה של האתר ו/או בניופאן.

  8. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד, ויחולו על כל המשתמשים.

  9. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים ו/או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחר, יגברו הוראות תנאי השימוש.

  10. כותרות הסעיפים הנן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

 2. הצהרות והתחייבויות משתמשי האתר

  1. המשתמש מתחייב לציית להוראות תנאי השימוש במלואן. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

  2. בעת הרישום, ככל שיחול, יהיה על המשתמש להזין שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות, שם משתמש וסיסמה. המשתמש מאשר בזאת כי כל מידע שימסור במסגרת השימוש באתר מהווה פרטים אישיים שלו בלבד, וכי הם נכונים ומדויקים, וכי לא יתחזה לאדם אחר ו/או לא יעשה שימוש בתעודה מזהה של אחר ו/או לא יעשה שימוש בשם משתמש ו/או בסיסמה של אחר, שלא ברשות ובסמכות. ידוע למשתמש כי אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום על פי חוק, ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. עם זאת, אם המשתמש לא מסר את כל הפרטים, הוא לא יוכל להירשם לאתר וליהנות מהשירותים המוצעים למשתמשי האתר הרשומים. יובהר, כי מילוי טופס רישום מהווה הסכמה מצד המשתמש לרישומו באתר.

  3. בעשות המשתמש שימוש באתר, הוא מתחייב כי לא יעשה את הפעולות הבאות:

   1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של ניופאן ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר של המשתמש לאדם או גוף כלשהו.

   2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על אדם או על גוף כלשהו.

   3. שימוש בדוא"ל אשר אינו ממוען אליו.

   4. הצגה באתר (ככל שניתן יהיה להוסיף לאתר), של תכנים, לרבות מידע ו/או נתונים ו/או פרסומות ו/או קישורים לאתר המכילים חומר המפר הוראות חוק ו/או כל דין ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית על פי דיני מדינת ישראל.

   5. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, לרבות תוכנה עוינת, תולעת,  יישומים מזיקים וכיו"ב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש ניופאן לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

   6. הפצת "דואר זבל" או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

   7. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

   8. פגיעה בכל דרך שהיא או שימוש בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.

   9. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (Frame), גלויה או סמויה, וכחלק מאתר אחר (Mirror), או קישור לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של ניופאן.

   10. שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

   11. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעת האתר או הפרה באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

   12. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

  4. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.

  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניופאן תהיה זכאית לנתק משתמשים שיבצעו את אחת הפעולות המפורטות להלן ולחסום את גישתם לאתר:

   1. ביצוע כל מעשה המנוגד להוראות תנאי השימוש.

   2. שימוש בפרטים כוזבים, או בפרטים שאינם שלהם, כגון כתובת, פרטי חשבון בנק, דואר אלקטרוני וכיו''ב, בעת שימוש באתר ו/או תהליך הרישום לשירותי האתר.

   3. העתקה, הפצה, פרסום או העברה של מידע, פרטים וקבצים הכלולים באתר בלא לקבל הסכמה מראש מאת ניופאן. עם זאת, העתקה לצורכי שימוש אישי, המותרת לפי אופיים של המידע, הפרטים והקבצים – מותרת.

   4. ניופאן שומרת על זכותה לדווח על כל מעשה מרמה, פעילות פוגעת או פעילות בלתי חוקית אחרת לרשויות החוק המתאימות.

  6. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את ניופאן וכן כל גוף אשר בקשר עם ניופאן ו/או מי מטעמם וכן את בעלי הרישיון ו/או בעלי זכויות אחרות באתר, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכ''ט עו''ד, שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש, לרבות בגין תוכנה שהמשתמש שלח ו/או הכניס לאתר ו/או כל מידע אחר שהמשתמש הציג באתר. ניופאן שומרת על זכותה לנהל ההגנה בהליכים שיינקטו כנגדה בגין הפרת תנאי השימוש ע"י המשתמש, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה עם ניופאן בכל הליך משפטי כאמור.

 3. הגבלת אחריות

  1. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר (להלן: "השירותים") מוצע לציבור כמות שהוא (As Is) ובכפוף לזמינותם (As Available) בלא כל התחייבות, ולא תקום למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ניופאן בגין אופי השירותים שמציע האתר, היותם מוגבלים ו/או לא מותאמים לצרכי המשתמשים או מי מהם. בנוסף, ניופאן לא תישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש או באחריות לטעויות, אי-דיוקים או לשגיאות בחומר המוצג באתר.

  2. השימוש באתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.

  3. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את ניופאן מכל אחריות בעניין זה.

  4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ניופאן אינה נושאת באחריות לחומר ו/או תוכנות כלשהם שהוכנסו לאתר על ידי צדדים שלישיים ו/או לקישורים המפנים לחומר ו/או תוכנות כאמור.

  5. ניופאן לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, נלווה, אקראי, תוצאתי, מיוחד, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. למרות האמור לעיל, וככל שיקבע כי ניופאן אחראית לנזק כלשהו, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

  6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הנם לצרכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

  7. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, משפטיים או כספיים. לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות של המשתמש. אין באמור במסמך זה משום חיווי דעה מצד ניופאן ו/או ספקיה השונים בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר למטרה כלשהי.

  8. ניופאן אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ניופאן או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ניופאן או אצל מי מספקיה.

  9. ניופאן רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא התראה מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ניופאן בקשר לכך.

  10. רישומיה הממוחשבים של ניופאן בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

   לעניין סעיף זה, "ניופאן" משמע, לרבות כל מי מטעמה.

 4. קניין רוחני

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של ניופאן, לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו, הנן רכושה הבלעדי של ניופאן או שלניופאן זכות שימוש בהן, אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר .אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי ניופאן באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של ניופאן או של צדדים שלישיים.

  2. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של ניופאן מראש ובכתב.

 5. קישורים לאתרים אחרים ומידע מסחרי שיוצג באתר

  1. אתר זה מכיל קישורים (Links) לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי ניופאן אלא על ידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחות המשתמש בלבד. אין לניופאן שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה משום אישור, המלצה או העדפה מצד ניופאן לאותם אתרים מקושרים, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. ניופאן איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. ניופאן רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שיימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

  2. ניופאן לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות ומידע מסחרי שיפורסמו באתר, שלא על ידה, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים או צ'אטים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן ניופאן אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם, וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 6. שמירה על פרטיות המשתמשים באתר

  1. ניופאן מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ו/או בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים להלן היא לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת ניופאן במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

  2. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם במסגרת רישום לאתר, ככל שיחול, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת ניופאן וכן להעברת ו/או שיתוף המידע לצדדים שלישיים לשם המטרות האמורות להלן, כולן או חלקן. המידע במאגרים יכלול את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו. משתמש המעוניין שפרטיו יוסרו ממאגרי המידע יפנה לכתובת הדוא"ל info@newpan.co.il בבקשה להסרתו ממאגר המידע.

  3. המאגרים ישמשו את ניופאן, בין היתר, לשיפור האתר, ניהול מאגר לקוחות, דיוור ישיר לצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים, מחקרים והעברת מידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר. השימוש במידע ייעשה על פי התנאים האמורים כאן ועל פי הוראות כל דין.

  4. מידע שימסור המשתמש במסגרת השימוש באתר יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

  5. ניופאן נוקטת אמצעי זהירות מקובלים כדי לשמור על אבטחת המידע. אמצעים אלה מצמצמים את הסיכוי לחדירה בלי מורשית, אך אינם נותנים בטחון מוחלט. לכן, אין באפשרותה ניופאן להתחייב באופן חד משמעי לכך שלא תהיה גישה בלתי מורשית למידע.

  6. ניופאן לא תעביר את המידע האישי אודות משתמשים לצד שלישי כלשהו אלא בהתקיים אחד התנאים הבאים:

   1. ניתנה הסכמת המשתמש להעברת המידע.

   2. במקרה בו יימצא, כי פעולות משתמש באתר מפרות את תנאי השימוש.

   3. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים.

   4. חשיפת המידע ו/או העברתו נדרשות לשם ו/או במסגרת ו/או לשם אספקת שירותים ו/או ציוד למשתמש.

   5. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לניופאן ו/או מי מטעמה.

   6. במקרה שבו ניופאן תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או את פעילות האתר לגוף אחר, לרבות בדרך של מיזוג, מכירת פעילות, העברת מניות ו/או בכל דרך אחרת - ובלבד שהגוף אליו יעבור המידע יקבל על עצמו את תנאי השמירה על פרטיות המשתמשים באתר.

  7. ייתכן שהאתר ישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף, ובכלל זה לשם איסוף מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של משתמשים ולצרכי אבטחת מידע. המידע בעוגיות מוצפן וניופאן נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית ניופאן לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לניופאן לזהות את הגולש בעת הגלישה. הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל עוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 7. שונות

  1. ניופאן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. אנו ממליצים למשתמש לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש כדי להתעדכן בשינויים שחלו בהם.

  2. שום ויתור, הימנעות מפעולה, או מתן ארכה על ידי ניופאן לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין, ולא יהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו באפשרות ניופאן לממש את זכויותיה בכל עת. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות טענות בדבר ויתור או השהייה.

  3. אם איזה מתנאי השימוש יימצא לא תקף, הדבר לא ישפיע על תנאי השימוש האחרים. תנאי לא תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי חוקי תקף שיהיה קרוב לתנאי המקורי.

  4. על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

 8. יצירת קשר

  לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון 1-700-700-727 או בדוא"ל info@newpan.co.il.