אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

מדיניות פרטיות – ניופאן בע"מ

1. כללי

ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן" ו/או "החברה" ו/או "אנו"), מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר שלה - https://www.newpan.co.il/ (להלן: "האתר") ומחויבת לשמירה עליה.

מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש באתר, סוקרת, בין השאר, את האופן בו משתמשת ניופאן במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו, ואת השימושים האפשריים בו.

משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם במסגרת רישום לאתר, ככל שיחול, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת ניופאן וכן להעברתו ו/או שיתוף המידע לצדדי ג' לשם המטרות האמורות להלן, כולן או חלקן.

המידע שייאסף יישמר במאגרי המידע של ניופאן, והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

באפשרות המשתמשים באתר לפנות לניופאן בבקשה להסיר עצמם ממאגרי המידע באמצעות פניה בטלפון 1-700-700-727 או בדוא"ל info@newpan.co.il.

ניופאן רשאית לשנות או לעדכן מעת לעת, וללא מתן התראה, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, שיפורסמו בדף זה, על רקע שינויים עסקיים, משפטיים, טכנולוגיים או אחרים. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים שחלו בה.

מסמך מדיניות זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

2. מידע אישי הנמסר בעת השימוש באתר

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, וייעשה בהם שימוש:

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

3. שימוש שאנו יכולים לעשות במידע האישי

בפרטים אישיים שנמסרו לנו בעת השימוש באתר ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות פרטיות זו, או בתקנון ותנאי השימוש באתר, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר, או על פי הוראות כל דין.

ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת משתמש את פרטי ההתקשרות שלו לניופאן והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא ניופאן רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של ניופאן ו/או של צדדי ג'. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.

מידע שימסור המשתמש במסגרת השימוש באתר יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

4. מסירת מידע אישי

אנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, חברות בנות, חברות מסונפות, חברות קשורות, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם בהתקיים אחד התנאים הבאים:

למעט על פי הכתוב במדיניות פרטיות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג'.

במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודותיך יצא את גבולות ישראל.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של ניופאן להעביר לצדדי ג' מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

5. אבטחת מידע

ניופאן מטמיעה ומיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי לשמור על אבטחת המידע ולהגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר.

אמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מעניקים חסינות וביטחון מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע או איומים אחרים.

לכן, אין באפשרותה של ניופאן להתחייב באופן חד משמעי לכך שלא תהיה גישה או חדירה בלתי מורשית או פריצה למערכות ו/או למאגרי המידע שלה, וידוע למשתמש שניופאן לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

6. שמירת המידע

אנו נשמור את המידע האישי לפרק הזמן הנדרש כדי להגשים את המטרות שלשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עלינו על-פי דין. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת המידע האישי, אנו נשקול, בין השאר את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשית למידע האישי ופרק הזמן שבמהלכו אנו עשויים להידרש למידע האישי לצורך עמידה בדרישות הדין או לצורך ניהול הליכים משפטיים.


7. עוגיות (Cookies) 

האתר שלנו משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר ולאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

"עוגיות" הן קבצי טקסט שיוצר הדפדפן לפי פקודה ממחשבי החברה. ה"עוגיות" מכילות מידע מגוון, כגון הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. בדרך כלל "עוגיות" אינן כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אולם פרטים אישיים שאנו מאחסנים הנוגעים לכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך "עוגיות". ה"עוגיות" מקלות על תהליך הגלישה החוזרת שלך, שכן הן מכילות מידע שאין צורך להזינו שוב, המייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שמשתמש מבקר מחדש באתר. המידע ב"עוגיות" מוצפן, והחברה נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית ניופאן לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לניופאן לזהות את הגולש בעת הגלישה. השימוש בקבצים האמורים ו/או במידע שנאסף בעזרתם יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות.

אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. עם זאת, נטרול של ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.


8. תכני צד ג'      

באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צדדי ג', והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד ג' כפוף לתקנון ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדי ג'. כל שימוש בתוכן של צד ג', לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדי ג' על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד ניופאן בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדי ג'.


מדיניות זו עודכנה לאחרונה בחודש ינואר 2023