אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

כתב שירות למקרר Haier


הנדון: תקנון מבצע מקרר 4 דלתות Haier, יולי – אוגוסט 2023   

במסגרת "מבצע קונים מקרר 4 דלתות Haier", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחות שירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה בסעיף 3 להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות, כמפורט בסעיף 2 להלן, מוצר מבין המוצרים המפורטים בסעיף 4 להלן אשר יובאו על ידי ניופאן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), את ההטבות כמפורט בסעיף 6 (להלן: "ההטבות"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").    

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ו/או יחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

3. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן בסעיף 4, אשר נרכש אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות בלבד, המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת. באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה (להלן: "המשווקים המורשים / החנויות המורשות").

4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש מוצר מזכה החל מיום 02.07.2023 ועד ליום 30.08.2023 כולל, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 13 להלן.

5. המוצרים המזכים, המשתתפים במבצע, הינם מקררי 4 דלתות מתוצרת Haier המיובאים על-ידי ניופאן, מהדגמים הבאים:

 

דגמים
HRF4494FSS
HRF4494FW
HRF4494FB
HRF4494BX
HRF490FB
HRF5500FW
HRF5500FB
HRF5500FSS
HRF6200FW
HRF6200FB
HRF4626FSS
HRF7100FW
HRF7100FB
HRF700FSS
HRF700FB


6. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 500 יחידות כולל. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל הדגמים של המוצרים יחדיו ולא לכל דגם באופן פרטני ומתייחס לסך כולל של המוצרים שיימכרו על ידי המשווקים המורשים והחנויות המורשות, בכל אמצעי שיווק ומכירה שלהם (לרבות באמצעות רכישה באתרי האינטרנט שלהם).

7. ההטבות:

לקוח שירכוש אחד מבין המוצרים המזכים, יהא זכאי לשתי ההטבות הבאות:

7.1. לקבל במתנה את המוצרים הבאים: מצנם בצבע שחור מתוצרת KitchenAid מדגם 5KMTL5112, בלנדר שולחני בצבע שחור מתוצרת KitchenAid מדגם 5KSBL5651SOB וקוצץ בצבע שחור מתוצרת KitchenAid דגם 5KFC3515EOB (להלן: "סט המוצרים").

7.2. זכאות לרכוש מאת קבלן השירות: מרום שירותים ואחזקה שותפות מוגבלת (להלן: "קבלן השירות"), כתב שירות לתיקון המוצר המזכה על פי תנאי כתב השירות למשך 4 שנים (בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין שתינתן על ידי ניופאן) וזאת בתמורה לתשלום נוסף בסך של 199 ₪ בלבד (כולל מע"מ) (להלן: "תשלום עבור רכישת כתב השירות"), אותו ישלם הלקוח לקבלן השירות, והכל על פי ובהתאם לתקנון זה ובכפוף לתנאי כתב השירות המצוי ב https://www.newpan.co.il/page/index?id=2044 ומצורף לתקנון זה כנספח א ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "כתב השירות")

8. אופן מימוש וקבלת ההטבות:

8.1. סט המוצרים:

8.1.1. במידה והמוצר המזכה יסופק ללקוח על ידי המשווק המורשה / החנות המורשת, בה נרכש המוצר המזכה (ולא על ידי ניופאן ו/או מי מטעמה), הרי שעל מנת לממש את ההטבה ולקבל את סט המוצרים, על הלקוח לשלוח מייל לכתובת הדוא"ל: mivtzaim@newpan.co.il, בו ירשום כי הינו מבקש לקבל את סט המוצרים במסגרת המבצע, יצרף את פרטיו (שמו המלא, מספר/י טלפון וכתובת למשלוח סט המוצרים) והעתק סרוק של חשבונית רכישת המוצר המזכה (להלן: "הבקשה"). הבקשה תישלח על ידי הלקוח בתוך 5 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר המזכה. סט המוצרים יישלח לכתובת שהזין הלקוח בבקשה, תוך 21 ימי עסקים מהמועד בו הלקוח יקבל מייל חוזר מניופאן בדבר קבלת הבקשה.

הלקוח מאשר בזאת כי משלוח הבקשה על ידו ומסירת פרטיו כאמור, כפוף למדיניות הפרטיות של ניופאן המצויה ב https://www.newpan.co.il/page/index?id=2104 וכי במשלוח הבקשה על ידו, הוא מאשר כי קרא וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שניופאן תעשה שימוש במידע אישי אותו הוא יעביר ו/או ינגיש לניופאן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

8.1.2. במידה והמוצר המזכה יסופק ללקוח על ידי ניופאן (כמבצעת את השירות הלוגיסטי עבור המשווק המורשה/החנות המורשת), הרי שסט המוצרים יסופק ללקוח יחד אספקת המוצר המזכה.

8.2. כתב השירות:

8.2.1. במידה והלקוח בוחר לממש את ההטבה לרכישת כתב שירות בתמורה לתשלום עבור רכישת כתב השירות, עליו ליצור קשר עם מוקד השירות בטלפון: 1-700-700-983 בתוך 30 יום ממועד רכישת המוצר המזכה. במסגרת פניה זו למוקד השירות, ייגבה מאת הלקוח התשלום עבור רכישת השירות והלקוח ימסור לנציג השירות את פרטיו לרבות כתובת המייל שלו לקבלת חשבונית רכישת כתב השירות וכתב השירות (בנוסף להיותו מפורסם באתר ובתקנון זה מתחילת המבצע). לשם כך , הלקוח ימסור לנציג השירות את אמצעי התשלום לתשלום תוספת התשלום עבור כתב השירות.

8.2.2. עם ביצוע התשלום עבור כתב השירות יעודכנו פרטי הלקוח במערכת של קבלן השירות. תקופת הזכאות לשירות על פי כתב השירות תהא 4 שנים ממועד סיום תקופת האחריות למוצר המזכה.

8.2.3. הלקוח מאשר בזאת כי מסירת פרטיו במסגרת ביצוע רכישת כתב השירות כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות של קבלן השירות המצויה ב https://marom-serv.co.il/terms-of-use-and-privacy-policy/ וכי ביצירת הקשר על ידו למוקד השירות כאמור, הוא מאשר כי קרא את תנאי כתב השירות ואת מדיניות הפרטיות וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שקבלן השירות יעשה שימוש במידע אישי אותו הוא יעביר ו/או ינגיש לו בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

8.2.4. מודגש כי, כאמור וכמפורט בכתב השירות, שירותי התיקונים והאחזקה על פי כתב השירות לא יחולו במקרה של כל שבר ו/או נזק במוצר המזכה, וכן לא יחול על חלקי זכוכית , גומי, פח, פלסטיק, נורת סימון ביקורת או תאורה, קילופי צבע, קורוזיה, שיבושים ברשת החשמל, דלתות וגוף המקרר גם בשל דליפה בגוף המקרר המצריכה את החלפתו.

8.2.5. ביטול רכישת כתב השירות – הלקוח יהיה רשאי לבטל ולחזור בו מרכישת כתב השירות זאת עד לתום תקופת האחריות למוצר המזכה ועל פי הוראות הדין.

8.3. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בתנאים המפורטים בתקנון זה ובפרט בסעיף 7 זה, הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבות או איזה מהן.

9. ביטול עסקת רכישת המוצר המזכה – לקוח שביטל את עסקת רכישת המוצר המזכה, בהתאם לדין או למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המורשה אצלו נרכש המוצר המזכה, ישיב את ההטבות שקיבל במסגרת המבצע ויחולו הוראות ביטול עסקה בהתאם. בעניין סט המוצרים - הלקוח ישיב את סט המוצרים במעמד השבת המוצר המזכה, על כל חלקיהם, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק. בעניין כתב השירות – ככל שהלקוח ביקש לרכוש כתב השירות על פי תנאי ההטבה הנ"ל, השירות יבוטל בכפוף לדמי ביטול (5%) והוראות ביטול שירות בהתאם.

10. החלפת או שינוי המוצר המזכה לאחר הרכישה – לקוח שהחליף את המוצר המזכה במוצר אחר שאינו מבין "המוצרים המזכים" המשתתפים במבצע, זאת לאחר שקיבל את ההטבות, ישיב את ההטבות שקיבל במסגרת המבצע כאמור בסעיף 8 לעיל.

11. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות חנויות ו/או אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

12. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין איזה מההטבות ו/או בגין אי מימושן ו/או איזה מהן ולא ניתן להחליפן ו/או מי מהן בהטבה אחרת או להמירן לזיכוי/כסף/מתנה אחרת.

13. אין כפל מבצעים.

14. ניופאן רשאית לשנות את תנאי המבצע ו/או חלק מהם בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

15. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

16. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

17. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו  1-700-700-983.

18. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.

 כתב שירות למקרר Haier

1. אנו מברכים אותך על רכישת מקרר Haier מבית ניופאן, כמפורט בחשבונית המצורפת (להלן: "המקרר").

2. נותן השירות, מרום שירותים ואחזקה, שותפות מוגבלת, מ.ש. 55023854, מרח' הצורף 3 חולון, ו/או קבלני משנה מטעמו (להלן: "נותן השירות"), אחראי כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המקרר (להלן: "המקרר"), לא כולל כל שבר ו/או נזק במוצר כגון: חלקי זכוכית , גומי, פח, פלסטיק, נורת סימון ביקורת או תאורה, קילופי צבע, קורוזיה, שיבושים ברשת החשמל, דלתות וגוף המקרר גם בשל דליפה בגוף המקרר המצריכה את החלפתו. כתובות ומספרי הטלפון של תחנות השירות של נותן השירות מפורטות בנספח לכתב שירות זה.

3. כתב השירות יחול על מקררי האייר 4 דלתות, מקץ תקופת אחריות בת שנה כדין, ולמשך 4 שנים, בעלות חד-פעמית של 199 ₪, אשר תשולם ישירות לנותן השירות, בכפוף להרשמה תוך 30 ימי עסקים ממועד רכישת המקרר.

4. הלקוח יתאם ביקור טכנאי של נותן השירות באמצעות מוקד השירות הארצי בטלפון : 1-700-700-983.

5. נותן השירות יפעל להשלמת תיקון המקרר, במעון הלקוח, תוך שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן. אם הקלקול מונע את השימוש העיקרי של המקרר – יפעל נותן השירות להשלמת התיקון תוך יום מרגע הקריאה. לעניין זה, שישי, שבת, ערבי חג וחג לא יבואו במניין התקופות.

6. השירות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. הקלקול נובע מתחזוקה לקויה ו/או משימוש הנוגד את הוראות השימוש המקוריות של המקרר

ב. הקלקול נגרם מכוח עליון/שריפה או מתקלות או הפרעות ברשת החשמל הפרטית או הציבורית

ג. הקלקול נובע מאי תקינות שקע/מוליכים/נתיך/הארקה

ד. הקלקול נובע מטלטול המקרר ממקום מגורי הלקוח לכתובת אחרת

ה. הקלקול נובע מנזק שנגרם מבעל חיים כלשהו

ו. הקלקול נובע כתוצאה משימוש במקרר הנוגד את מטרתו

ז. הקלקול נובע מדליפה בצנרת ו/או בגוף המקרר

ח. נעשה במקרר שימוש למטרות מסחריות או על ידי גוף מסחרי

ט. המקרר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי כל אדם ו/או גוף אחר זולת נותן השירות ו/או מי מטעמו (ובתנאי שנותן השירות עמד במחויבותו על פי כתב שירות זה)

י. הקלקול נובע ממעשה או מחדל אשר נגרמו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו בזדון ו/או תוך מעשה מכוון.

יא. הקלקול הינו תוצאה של מלחמה/מעשה איבה/חבלה/מעשה טרור

יב. הקלקול הינו תוצאה של קורוזיה, חדירת לחות או רטיבות או שבר שנגרם במקרר

7. באחריות הלקוח לאפשר לטכנאי נותן השירות גישה מתאימה, נוחה ובטוחה למקרר, שאינה מסכנת את הטכנאי.

8. במקרה של העברת בעלות על המקרר (ובתנאי שתמורת כתב השירות שולמה במלואה), יודיע הלקוח לנותן השירות על השינוי תוך 14 ימים וייתן בהודעתו זו את פרטיו המלאים של בעל המקרר החדש, כפי שיידרש ע"י נותן השירות. נותן השירות מתחייב להמשיך במתן שירותי האחזקה למקרר גם לאחר העברת הבעלות, החל מהיום ה-14 מיום קבלת ההודעה כאמור, בכפוף לאמור בכתב השירות.

9. ביטול: הלקוח יהא רשאי לבטל את ההתקשרות נשוא כתב שירות זה עד תום תקופת האחריות שבדין שנקבעה למקרר. הודעה על סיום תימסר בטלפון למספר 1-700-700-983 במשרדי נותן השירות או בדואר רשום לכתובת: הצורף 3, חולון או בדוא"ל ל: cr@c-serv.co.il או בפקס שמספרו: 074-7222717. על הלקוח יהא לציין את שמו, מספר ת.ז שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו.תחנות השירות של מרום

סניף טלפון כתובת
חולון 1-700-700-983 הצורף 3, חולון
ירושלים 1-700-700-983 המדפיסים 22, עטרות ירושלים
חיפה 1-700-700-983 המוסכים 24, מפרץ חיפה
באר שבע 1-700-700-983 הדסה 22, העיר העתיקה, באר שבע