אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

כתב שירות למייבשי כביסה DeLonghi, Indesit

כתב שירות למייבשי כביסה 

1. אנו מברכים אותך על רכישת מייבש כביסה מבית ניופאן, (להלן: "מייבש הכביסה").

2. נותן השירות, מרום שירותים ואחזקה, שותפות מוגבלת, מ.ש. 55023854, מרח' הצורף 3 חולון,

ו/או קבלני משנה מטעמו (להלן: "נותן השירות"), אחראי כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של מייבש

הכביסה, לא כולל חלקי גומי, פח, פלסטיק ונורות. כתוב ו ת ומספרי הטלפון של תחנות השירות של

נותן השירות מפורטות בנספח לכתב שירות זה.

3. כתב השירות יחול על מייבש הכביסה מקץ תקופת אחריות בת שנה כדין, ולמשך שנתיים נוספות,

בעלות חד- פעמית של 149 ₪, אשר תשולם ישירות לנותן השירות, בכפוף להרשמה תוך 30 ימי

עסקים ממועד רכישת מייבש הכביסה, באמצעות הטלפון: 1-700-700-983 או בדוא"ל לכתובת: cr@c-serv.co.il.

4. הלקוח יתאם ביקור טכנאי של נותן השירות באמצעות מוקד השירות הארצי בטלפון: 1-700-700-983.

5. נותן השירות יפעל להשלמת תיקון מייבש הכביסה, במעון הלקוח, תוך שבעה ימים מהיום שבו

נקרא לעשות כן. אם הקלקול מונע את השימוש העיקרי של מייבש הכביסה – יפעל נותן השירות

להשלמת התיקון תוך שלושה ימים מרגע הקריאה. לעניין זה, שישי, שבת, ערבי חג וחג לא יבואו

במניין התקופות.

6. השירות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. הקלקול נובע מתחזוקה לקויה ו/או משימוש הנוגד את הוראות השימוש המקוריות של מייבש

הכביסה.

ב. הקלקול נגרם מכוח עליון/שריפה או מתקלות או הפרעות ברשת החשמל הפרטית או הציבורית.

ג. הקלקול נובע מאי תקינות שקע/מוליכים/נתיך/הארקה.

ד. הקלקול נובע מטלטול מייבש הכביסה ממקום מגורי הלקוח לכתובת אחרת.

ה. הקלקול נובע מנזק שנגרם מבעל חיים כלשהו.

ו. הקלקול נובע כתוצאה משימוש במייבש הכביסה הנוגד את מטרתו.

ז. נעשה שימוש למטרות מסחריות או על ידי גוף מסחרי.

ח. מייבש הכביסה תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי כל אדם ו/או גוף אחר זולת נותן השירות

ו/או מי מטעמו (ובתנאי שנותן השירות עמד במחויבותו על פי כתב שירות זה).

ט. הקלקול נובע ממעשה או מחדל אשר נגרמו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו בזדון ו/או תוך מעשה

מכוון.

י. הקלקול הינו תוצאה של מלחמה/מעשה איבה/חבלה/מעשה טרור.

יא. הקלקול הינו תוצאה של קורוזיה, חדירת לחות או רטיבות או שבר שנגרם במייבש הכביסה.

7. באחריות הלקוח לאפשר לטכנאי נותן השירות גישה מתאימה, נוחה ובטוחה למייבש הכביסה,

שאינה מסכנת את הטכנאי.

8. במקרה של העברת בעלות על מייבש הכביסה (ובתנאי שתמורת כתב השירות שולמה במלואה),

יודיע הלקוח לנותן השירות על השינוי תוך 14 ימים וייתן בהודעתו זו את פרטיו המלאים של בעל

מייבש הכביסה החדש, כפי שיידרש ע"י נותן השירות. נותן השירות מתחייב להמשיך במתן שירותי

האחזקה למייבש הכביסה גם לאחר העברת הבעלות, החל מהיום ה-14 מיום קבלת ההודעה

כאמור, בכפוף לאמור בכתב השירות.

9. ביטול: הלקוח יהא רשאי לבטל את ההתקשרות נשוא כתב שירות זה עד תום תקופת האחריות

שבדין שנקבעה למייבש הכביסה. הודעה על סיום תימסר באחת הדרכים הבאות: א) טלפון למספר 1-700-700-983;

(ב) במשרדי נותן השירות; (ג) בדואר רשום לכתובת: הצורף 3, חולון 5885631; (ד) בדוא"ל לכתובת: cr@c-serv.co.il;

(ה) בפקס שמספרו: 074-7222717. על הלקוח יהא לציין את שמו, מספר ת.ז שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו.תחנות השירות של מרום 

סניף טלפון כתובת
חולון 1-700-700-983 הצורף 3, חולון
ירושלים 1-700-700-983 המדפיסים 22, עטרות ירושלים
חיפה 1-700-700-983 המוסכים 24, מפרץ חיפה
באר שבע 1-700-700-983 הדסה 22, עיר עתיקה, באר שבע