אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

מבצע Hoover: הרחבת אחריות למכונות ומייבשי כביסה 2023

 

הנדון: מבצע הרחבת אחריות למכונות ומייבשי כביסה Hoover 2023

במסגרת מתן "אחריות נוספת מוגבלת למכונות כביסה Hoover" חברת ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך התקופה, כהגדרתה להלן, אחד מבין המוצרים המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), אחריות נוספת מוגבלת, בנוסף לאחריות הניתנת על פי דין, לתקופה של 3 שנים, אשר תחילתה עם תום תקופת האחריות על פי דין ושתנאיה כמפורט בתעודת האחריות הנוספת המוגבלת ולהלן בתקנון זה ובכפוף למפורט בסעיף 8 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "ההטבה"):

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. האחריות המורחבת בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה החל מיום 21.11.2023 ועד ליום 26.12.2023 כולל או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת ההטבה") בחנויות/אתרי אינטרנט המורשים על ידנו בלבד, על פי רשימת חנויות/אתרים מורשים המפורטת באתר האינטרנט של ניופאן www.newpan.co.il. באחריות הלקוח לוודא האם הרחבת האחריות חלה באותה חנות אליה פנה.

3. ניופאן רשאית לקצר את תקופת האחריות המורחבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 11 להלן.

4. המוצרים המשתתפים בהטבה הינם, כלל מכונות הכביסה מתוצרת Hoover מהדגמים המפורטים לעיל:

מכונות כביסה מייבשי כביסה
HWP414AMBC NDC10TSBES
HWP69AMBC HLEC10TCE
H3W28TME HLEC9TCE
H3W47DTE HLEC9TEX
H3TM26TACE HLEC8TEX
H3TM27TACE HLEV9DG
H3TM28TACE HLEV8DG
H3W29TME  

5. מספרם המזערי של המוצרים המזכים אשר משתתפים בהטבה הינו 500. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.

6. אופן קבלתה ומימושה של ההטבה:

6.1. על מנת לממש את ההטבה, על הלקוח לשלוח לניופאן את חשבונית הרכישה ותעודת אחריות של המוצר המזכה ובקשה לקבלת ההטבה, וזאת בתוך 30 יום ממועד רכישת המוצר המזכה (להלן: "המסמכים"). את המסמכים יש לשלוח לניופאן בדואר אלקטרוני cr@c-serv.co.il או בטלפון: 1-700-700-983 או בפקס: 074-7222501.

למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בתנאי המנוי בסעיף 6.1 זה הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבה. 

6.2. לאחר קבלתם של המסמכים בניופאן, ייבחנו המסמכים על ידי ניופאן, ולאחר אישורם על ידה תעודכן זכאותו של הלקוח להטבה במערכות ניופאן ותשלח לו תעודת אחריות מעודכנת.

7. האחריות המורחבת אינה תחול על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת ההטבה במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות. כמו כן, ההטבה לא חלה על מוצרים מזכים אשר יירכשו מעודפים ו/או מתצוגה.

האחריות הנוספת המוגבלת תהיה בכפוף לתעודת האחריות שתינתן ללקוח.

8. תנאי האחריות הנוספת המוגבלת: במהלך תקופת האחריות הנוספת המוגבלת, האחריות לא תחול לגבי כל שבר ו/או נזק במוצר כגון: חלקי זכוכית , גומי, פח, פלסטיק, נורת סימון ביקורת או תאורה, קילופי צבע, קורוזיה, שיבושים ברשת החשמל, בדוד מכונת הכביסה או חלקי פלסטיק מעורבים , דופן פלסטי פנימי של דלת המוצר והאביזרים הפלסטיים הצמודים לו ואוטם הדלת מגומי.

9. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.

10. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי האחריות המורחבת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר ההטבה.

11. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם האחריות המורחבת ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

12. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס להטבה, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

13. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך התקופה האמורה.