אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה


כתב שירות למדחס מקרר Haier

1. אנו מברכים אותך על רכישת מקרר Haier מבית ניופאן, כמפורט בחשבונית המצורפת (להלן:

"המקרר").

2. נותן השירות, מרום שירותים ואחזקה, שותפות מוגבלת, מ.ש. 55023854 ,מרח' הצורף 3 חולון,

ו/או קבלני משנה מטעמו (להלן: "נותן השירות"), אחראי כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של מדחס

המקרר בלבד (להלן: "המדחס"), לא כולל עלות ביקור הטכנאי. כתובות ומספרי הטלפון של תחנות

השירות של נותן השירות מפורטות בנספח לכתב שירות זה.

3. כתב השירות יחול על מקררי האייר 2 דלתות או 4 דלתות, מקץ תקופת אחריות בת שנה כדין,

ולמשך 9 שנים, בעלות חד-פעמית של 199 ₪, אשר תשולם ישירות לנותן השירות, בכפוף להרשמה

תוך 30 ימי עסקים ממועד רכישת המקרר.

4. הלקוח יתאם ביקור טכנאי של נותן השירות באמצעות מוקד השירות הארצי בטלפון: 1-700-700-983. עלות ביקור טכנאי ע"ס 290 ₪ (המחיר עשוי להשתנות בעתיד בהתאם למחירון).

5. נותן השירות יפעל להשלמת תיקון המדחס או החלפתו לחדש, ככל שיידרש, במעון הלקוח, תוך

שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן. אם הקלקול מונע את השימוש העיקרי של המקרר – יפעל

נותן השירות להשלמת התיקון תוך יום מרגע הקריאה. לעניין זה, שישי, שבת, ערבי חג וחג לא

יבואו במניין התקופות.

6. השירות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. הקלקול נובע מתחזוקה לקויה ו/או משימוש הנוגד את הוראות השימוש המקוריות של

המקרר.

ב. הקלקול נגרם מכוח עליון/שריפה או מתקלות או הפרעות ברשת החשמל הפרטית או הציבורית.

ג. הקלקול נובע מאי תקינות שקע/מוליכים/נתיך/הארקה.

ד. הקלקול נובע מטלטול המקר ר ממקום מגורי הלקוח לכתובת אחרת.

ה. הקלקול נובע מנזק שנגרם מבעל חיים כלשהו.

ו. הקלקול נובע כתוצאה משימוש במקרר הנוגד את מטרתו.

ז. הקלקול נובע מדליפה בצנרת ו/או ב גוף המקרר.

ח. נעשה במקרר שימוש למטרות מסחריות או על ידי גוף מסחרי.

ט. המקרר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי כל אדם ו/או גוף אחר זולת נותן השירות ו/או מי

מטעמו (ובתנאי שנותן השירות עמד במחויבותו על פי כתב שירות זה).

י. הקלקול נובע ממעשה או מחדל אשר נגרמו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו בזדון ו/או תוך מעשה

מכוון.

יא. הקלקול הינו תוצאה של מלחמה/מעשה איבה/חבלה/מעשה טרור.

יב. הקלקול הינו תוצאה של קורוזיה, חדירת לחות או רטיבות או שבר שנגרם במקרר.

7. באחריות הלקוח לאפשר לטכנאי נותן השירות גישה מתאימה, נוחה ובטוחה למקרר, שאינה מסכנת

את הטכנאי.

8. במקרה של העברת בעלות על המקרר (ובתנאי שתמורת כתב השירות שולמה במלואה), יודיע

הלקוח לנותן השירות על השינוי תוך 14 ימים וייתן בהודעתו זו את פרטיו המלאים של בעל המקרר

החדש, כפי שיידרש ע"י נותן השירות. נותן השירות מתחייב להמשיך במתן שירותי האחזקה

למקרר גם לאחר העברת הבעלות, החל מהיום ה-14 מיום קבלת ההודעה כאמור, בכפוף לאמור

בכתב השירות.

9. ביטול: הלקוח יהא רשאי לבטל את ההתקשרות נשוא כתב שירות זה עד תום תקופת האחריות

שבדין שנקבעה למקרר. הודעה על סיום תימסר בטלפון למספר 1-700-700-983 במשרדי נותן

השירות או בדואר רשום לכתובת: הצורף 3, חולון, או בדוא"ל ל: cr@c-serv.co.il, או בפקס שמספרו:

074-7222717. על הלקוח יהא לציין את שמו, מספר ת.ז שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו.

 

תחנות השירות של מרום

סניף טלפון כתובת
חולון 1-700-700-983 הצורף 3, חולון
ירושלים 1-700-700-983 המדפיסים 22, עטרות ירושלים
חיפה 1-700-700-983 המוסכים 24, מפרץ חיפה
באר שבע 1-700-700-983 הדסה 22, עיר עתיקה, באר שבע