אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

כתב שירות – תנאי שירות ואחזקה למכונת כביסה/מייבש כביסה HOOVER


1.  אנו מברכים אותך על רכישת המוצר מבית ניופאן בע"מ.

2.  מרום שירותים ואחזקה, שותפות מוגבלת, מ.ש. 55023854, מרח' הצורף 3 חולון, ו/או קבלני משנה מטעמו (להלן: "נותן השירות"), תעניק לך 3 שנות שירות ואחזקה על מכונת כביסה/מייבש כביסה מתוצרת HOOVER אשר יובא על ידי ניופאן בע"מ ואשר נעשה בו שימוש ביתי ו/או אישי בלבד (כל אחד מהם ייקרא להלן: "המוצר").

3. כתב השירות יחול על המוצר מתום תקופת אחריות בת שנה כדין (אשר ניתנת ללקוח על ידי ניופאן), ולמשך שלוש שנים ללא תשלום נוסף (להלן: "תקופת השירות"), זאת בתנאי ובכפוף לכך שתוך 30 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר, הלקוח יפנה לנותן השירות באמצעות טלפון1-700-700-983 או בדוא"ל לכתובת: cr@c-serv.co.il, וימסור את פרטיו על מנת להרשם, להפעיל את כתב השירות ולקבל העתק ממנו.

4. השירות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. קלקול הנובע משבר ו/או פגיעה חיצונית במוצר ו/או נזק מגורם חיצוני.

ב.  הקלקול נובע מתחזוקה לקויה ו/או משימוש הנוגד את הוראות השימוש של המוצר.

ג. הקלקול נגרם מכוח עליון, לרבות שריפה/חבלה מכוונת או מתקלות או הפרעות ברשת החשמל הפרטית או הציבורית.

ד. הקלקול נובע מאי תקינות שקע/מוליכים/נתיך/הארקה.

ה. הקלקול נובע מטלטול המוצר ממקום מגורי הלקוח לכתובת אחרת.

ו.  הקלקול נובע כתוצאה משימוש במוצר הנוגד את מטרתו.

ז.  נעשה שימוש למטרות מסחריות או על ידי גוף מסחרי.

ח.  המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם ו/או גוף אחר זולת נותן השירות ו/או מי מטעמו (ובתנאי שנותן השירות עמד במחויבותו על פי כתב שירות זה).

ט. הקלקול נובע ממעשה או מחדל אשר נגרמו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו בזדון ו/או תוך מעשה מכוון.

5. הלקוח יתאם ביקור טכנאי של נותן השירות באמצעות מוקד השירות הארצי בטלפון:  1-700-700-983.

6.  נותן השירות יפעל להשלמת תיקון המוצר, בבית הלקוח, תוך שבעה ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן. אם הקלקול מונע את השימוש העיקרי של המוצר – יפעל נותן השירות להשלמת התיקון תוך שלושה ימים מרגע הקריאה. לעניין זה, שישי, שבת, ערבי חג וחג לא יבואו במניין התקופות.

7. נותן השירות יתאם עם הלקוח את המועד ושעת הביקור של הטכנאי מטעמו. זמן ההמתנה לטכנאי כמוגדר על פי דין, לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, נותן הישרות יודיע על כך ללקוח ויתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון בתוך פרק הזמן כאמור בסעיף 7 לעיל. הטכנאי לא יאחר, למעלה מפעמיים ברציפות, ובהתאם לדין.

8. באחריות הלקוח לאפשר לטכנאי נותן השירות גישה מתאימה, נוחה ובטוחה למוצר, שאינה מסכנת את הטכנאי. בגין גישה למוצר הכורכה בהוצאות מיוחדות ו/או במאמץ שהינו מעבר למאמץ סביר בנסיבות מתן שירות, יגבה סכום ההוצאה / השירות הנוסף מאת הלקוח, והלקוח יעודכן על כך מראש.

9. נותן השירות אינו מחויב לספק הדרכה ו/או הסבר לגבי השימוש במוצר ו/או באופן הפעלתו, למעט כנדרש ממנו על פי דין.

10. אחריותו של נותן שירות למוצר ו/או לשירותי האחזקה, יהיה בהתאם להוראות הדין ולכתב שירות זה בלבד, כאשר, למען הסר ספק, נותן השירות לא יהיה אחראי בכל מקרה לנזקים עקיפים שייגרמו, ככל שייגרמו בגין מתן שירות על פי כתב שירות זה.

11. ביטול שירותי האחזקה: על אף שהלקוח לא שילם בגין כתב שירות זה, הוא יהיה רשאי לבטל את שירותי האחזקה עד תום תקופת השירות. הודעת הביטול תימסר באחת הדרכים הבאות: (א) טלפון למספר 1-700-700-983; (ב) במשרדי נותן השירות; (ג) בדואר רשום לכתובת: הצורף 3, חולון 5885631; (ד) בדוא"ל לכתובת: cr@c-serv.co.il; (ה) בפקס שמספרו: 074-7222717. על הלקוח יהא לציין את שמו, מספר ת.ז שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו.

מובהר כי, ביטול שירותי האחזקה על פי כתב שירות לא יזכה את הלקוח לקבלת זיכוי ו/או החזר כלשהו וכך גם במקרה בו כתב שירות זה לא מומש.

12. במקרה של העברת בעלות על המוצר יודיע הלקוח לנותן השירות על השינוי בכתב תוך 14 ימים וייתן בהודעתו זו את פרטיו המלאים של בעליו החדשים של המוצר, כפי שיידרש ע"י נותן השירות. נותן השירות מתחייב להמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר העברת הבעלות, החל מהיום ה-14 מיום קבלת ההודעה כאמור, בכפוף לאמור בכתב השירות.

13. כתובות ומספרי הטלפון של תחנות השירות של נותן השירות מפורטות בסוף כתב שירות זה.


תחנות השירות של מרום

סניף

טלפון

כתובת

חולון

1-700-700-983

הצורף 3, חולון

ירושלים

1-700-700-983

המדפיסים 22, עטרות ירושלים

חיפה

1-700-700-983

המוסכים 24, מפרץ חיפה 

באר שבע

1-700-700-983

הדסה 22, עיר עתיקה, באר שבע