אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

תקנון פעילות בפייסבוק "למה דווקא לכם מגיע לקבל סט אביזרים של KitchenAid?" – ניופאן בע"מ

 

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים אשר על פיהם תנוהל פעילות נושאת פרסים שתפורסם בעמוד הפייסבוק של ניופאן בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות ו/או ניופאן") הנקרא "סודות המטבח", כהגדרתה להלן (להלן: "הפעילות").

 

מובהר כי על אף שהפעילות תפורסם באתר פייסבוק, וכחלק מהשתתפות בפעילות המשתתף נדרש לבצע פעולות בפייסבוק, פייסבוק אינה חלק מפעילות זו, והפעילות אינה ממומנת, מנוהלת או קשורה לפייסבוק ופייסבוק אינה מעודדת את ההשתתפות בפעילות.

 

1.         התקנון

 

1.1.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

1.2.        החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצרכי פרשנות.

 

1.3.        ההשתתפות בפעילות מחייבת כל גולש המבקש להשתתף בפעילות (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים"), בקריאת הוראות תקנון זה בעיון רב וכן בעמידה בכל ההוראות והתנאים המפורטים בו.  

 

1.4.        משתתף אשר אינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, אינו רשאי להשתתף בפעילות ו/או לעשות כל שימוש בפעילות למטרה כלשהי.

 

1.5.        לשון הפניה – כל האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון נקבה ולהפך.

 

2.         הגדרות

 

2.1.        "עורכת הפעילות" -  ניופאן בע"מ שכתובתה רחוב רוז'נסקי 14, ראשון לציון, 75706.

 

2.2.        "משתתף" - כל אדם מעל גיל 16 הרשום באתר פייסבוק, וחבר בעמוד של עורכת הפעילות    בפייסבוק, אשר יעלה מידע כפי המוגדר להלן, ואשר עמד בתנאים המפורטים להלן. הפעילות כהגדרתה להלן איננה פתוחה למשתמשי פייסבוק המייצגים חברות ו/או גופים מסחריים.

 

2.3.        "תקופת הפעילות" - החל מיום 30.11.2021 בשעה 10:00 ועד ליום 06/11/21 בשעה 23:59. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי בתקופת הפעילות באותה דרך בה פורסמה ההודעה הראשונה.

 

2.4.         

 

"אתר הפעילות" - עמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בכתובת האינטרנט https://www.facebook.com/Sodot.Hamitbach

 

2.5.        "המידע" – תגובה לפוסט, בה המשתתפים יכתבו מדוע דווקא להם מגיע לקבל את הפרס.

 

2.6.        "הפעילות" - בתקופת הפעילות, המשתתפים יעלו את המידע לאתר הפעילות, בתגובה לפוסט של עורכת הפעילות בנושא.

 

2.7.        הזוכה" – חמשת המשתתפים שיבצעו את כל ההנחיות המפורטות בפוסט ותשובתם עד למועד סיום תקופת הפעילות כמוגדרת לעיל תהיה הכי משכנעת/מקורית, על פי שיקול דעתה הבלעדי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, כמפורט בסעיף 4.1 להלן.

 

2.8.        "הפרס" – סט אביזרים GADGETSET 15 של KitchenAid, המורכב מ-15 אביזרים (דוגמת מרית ומטרפה).

 

 

 

 

 

3.         השתתפות בפעילות

 

3.1.        במהלך תקופת הפעילות, יעלה באתר הפעילות פוסט, המזמין משתתפים פוטנציאלים להשתתף בפעילות ולהגיב לפוסט.

 

3.2.        על המשתתפים לבצע את המשימות הנדרשות כפי שיופיעו בפוסט הפעילות כתנאי לקבלת הפרס (לייק לפוסט, לייק ועוקב לעמוד, שיתוף הפוסט והעלאת המידע כהגדרתו בסעיף 2.4 לעיל).

 

3.3.        העלאת המידע חייבת להופיע עד לסיום תקופת הפעילות. למען הסר ספק, תגובה לפוסט שתתקבל לאחר סיומה של תקופת הפעילות לא תזכה את המשתתף בפרס כלשהו.

 

3.4.        עצם ההשתתפות בפעילות והעלאת המידע כהגדרתו לעיל על ידי המשתתפים, תחשב כהסכמה לפרסום המידע שהעלה המשתתף ופרטים לגביו.

 

3.5.        השתתפות בפעילות אסורה על עובדי ניופאן וכן על בני משפחותיהם (לעניין סעיף זה "בני משפחה" הינם: אבא, אמא, אח, אחות, צאצאים ובן/בת-זוג).

 

3.6.        ההשתתפות בפעילות מותרת למי שהינו מעל גיל 16 בלבד. כל פעילות ו/או פניה של קטין תעשה בלווי ו/או באמצעות הוריו או האפוטרופוס שלו. במקרה של זוכה קטין, יימסר הפרס להוריו או האפוטרופוס שלו.

 

3.7.        ההשתתפות בפעילות היא אך ורק לשימוש אישי של היחיד ובכל מקרה לא למטרות מסחריות. השתתפותם של תאגידים, בתי עסק וכיוצא בזה אסורה. 

 

3.8.        השתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום כלשהו.

 

3.9.        כל משתתף מחויב לעמוד בכללי Facebook:https://www.facebook.com/communitystandards.

 

3.10.     ניופאן תהא רשאית לפסול את ההשתתפות בפעילות של משתתף, אם לדעתה המשתתף אינו עומד בהוראות תקנון זה, כולן או חלקן, או הוראות כל דין.

 

3.11.     המשתתפים מחויבים לקיים הוראות תקנון זה בכל הנוגע לתגובות באתר הפעילות. ניופאן תהא רשאית לפסול את השתתפותו בפעילות של משתתף שאינו עומד בהוראה זו.

 

4.         הפרסים בפעילות והזכייה

 

4.1.        הפרס יוענק לחמישה משתתפים מבין כלל המשתתפים בפעילות וזאת על פי החלטה של חבר השופטים אשר יורכב על ידי ניופאן (להלן בהתאמה: "הזוכה" ו-"חבר השופטים").

 

4.2.        לחבר השופטים נתון שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לבחירת הזוכה בפעילות ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או דרישה כלפי ניופאן בקשר עם בחירתם והחלטתם של חבר השופטים. החלטת חבר השופטים תתבסס על שקלול פרמטרים שונים הרלבנטיים לתוכן המשתתף, והכוללים בין היתר את מידת השכנוע ומקוריותו של המשתתף.

 

אופן מימוש הפרס – הפרס ייאסף עצמאית מאחד מסניפי חנויות ניופאן, כפי שמופיע באתר ניופאן בכתובת www.newpan.co.il הקרובים לבית הזוכה. שמות הזוכים יפורסמו כעדכון לפוסט המקורי ביום 9.12.2021 וכן תישלח הודעה פרטית לחשבונות הפייסבוק של הזוכים ובה הודעה בדבר זכייתם.

 

4.3.        לניופאן ו/או למי מטעמה שמורה הזכות לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בפעילות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או עקיפתם בכל דרך וכן בגין הפרת כל דין.

 

4.4.        הפרס אינו ניתן להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של ניופאן ו/או מי מטעמה. הזוכה לא יהיה זכאי להחליף את הפרס בפרס אחר או להמירו בכסף או בשווה כסף.

 

4.5.        למען הסר ספק, ניופאן ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות או הוצאה בקשר עם הפרס, מימוש הפרס ו/או אי מימוש הפרס לרבות עקב פקיעת מועד מימושו.

 

4.6.        קבלת הפרס על ידי הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויותיה על פי תקנון זה וניופאן ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות בגין הפרס ו/או בקשר אליו. 

 

4.7.        לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות או על כל עניין הנוגע אליה, וכל קביעה של ניופאן בקשר עם הפעילות הינה סופית ומוחלטת.  

 

4.8.        כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות בפעילות ו/או הפרס, ככל שיוטלו, הינם באחריות המשתתף, ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. ניופאן ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר להשתתפות בפעילות, לזכייה בפרס ו/או מימוש הפרס. ניופאן תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש לכך, את פרטי הזוכה.

 

5.         אחריות

 

5.1.        מובהר כי פייסבוק אינה אחראית לפעילות זו ובהשתתפות בפעילות המשתתף מאשר כי ידוע לו שפייסבוק אינה נוטלת חלק בפעילות ואינה אחראית לפעילות והוא פוטר את פייסבוק מאחריות לפעילות.

 

5.2.        ניופאן ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הפעילות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילת מערכות או טעות, לרבות בבחירת הזוכה, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא יזכה בפרס או תמנע השתתפותו בפעילות עקב מעשה או מחדל של ניופאן אשר אירעו בתום לב ו/או ברשלנות לא תהיינה לו כנגד ניופאן ו/או הבאים מטעמה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.

 

5.3.        כל משתתף בפעילות בעצם השתתפותו מצהיר ומתחייב, כדלקמן:

 

5.3.1.       ידוע לו שלא ניתן להבטיח את פעילותה הרצופה והתקינה של רשת האינטרנט ו/או כל רשת תקשורת ו/או מחשבים ו/או שרתים, על כל מרכיביהן, וניופאן לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות ו/או באתרי אינטרנט  כאמור, לרבות, אך לא רק, להפסקות ו/או הפרעות כלשהן באספקת איזה מהשירותים שלהם ולכל נזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בגין תקלות, שיבושים והפרעות כאמור.

 

5.3.2.       ידוע לו שלא ניתן להבטיח כי כל פעולה מושלמת של פייסבוק, וכן לא ניתן להבטיח כי כל פעולותיו של המשתתף תקלטנה בעמוד הפייסבוק של ניופאן, מכל סיבה לרבות תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת האינטרנט, וניופאן לא תישא באחריות לכל תקלה כאמור.

 

5.3.3.       ידוע לו כי הפעילות נסמכת על פעולות אנושיות, אשר אינן חסינות מפני כל טעות ו/או תקלה וניופאן ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת.

 

5.3.4.       הוא מסכים שכל תקלה, שיבוש, איחור וכיוב', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוב' אירועים שאינם תלויים בניופאן ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

 

5.3.5.       הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור בסעיף 5.1 ו-5.2 לעיל.

 

5.4.        ניופאן ו/או כל מי מטעמה לא תישא באחריות לנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בקשר עם השתתפות בפעילות או בפרס ומימושו לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עוגמת נפש, טיבו ואיכותו של הפרס.

 

5.5.        מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מובהר, כי ניופאן ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו לרבות צד שלישי שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין ניופאן בקשר עם הפעילות, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.

 

 

 

 

 

 

 

6.         זכויות יוצרים

 המשתתף בפעילות מצהיר כדלקמן:

6.1  המשתתף בפעילות מעוניין ומסכים כי המידע שיעלה לאתר הפעילות יפורסם בכל מסגרת שעורכת הפעילות תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, פרסומים ו/או אמצעי קידום מכירות שונים למוצרים המיובאים על ידי עורכת הפעילות. המשתתף בפעילות מסכים כי כל שימוש במידע שיעלה משתתף לאתר הפעילות על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי. כמו כן, יודע ומסכים המשתתף כי ייתכן ועורכת הפעילות לא תעשה כל שימוש במידע שיעלה המשתתף.

6.2  המשתתף בפעילות מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה במידע על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לשלם כל תמורה בגין השימוש כאמור.

6.3  המשתתף מצהיר ומתחייב כי המידע שיעלה לאתר הפעילות הינו בבעלותו לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בו. כמוכן, המשתתף מצהיר ומתחייב כי המידע שיעלה לאתר הפעילות הינו תוצר מקורי של המשתתף שהעלה אותו בלבד וכי בידיו כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות במידע. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי אין במידע בכדי להפר זכויותיו של כל צד שלישי, לרבות זכות קניין רוחני ו/או הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), התקנות וההוראות הנלוות אליו.

6.4   לצורך תנאי שימוש אלו משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הינה – כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים  (לרבות הזכות המוסרית) וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו.

 

7.         שונות

 

7.1.        עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצדו, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו.

 

7.2.        שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון זה יהא לניופאן בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את ניופאן בעניין זה.

 

7.3.        רישומי ניופאן ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לפעילות לרבות בקשר עם מסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת פעילות זו ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים /פרטים.

 

7.4.        בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד ניופאן ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, בפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה ו/או קבלת הפרס.

 

7.5.        ניופאן תהיה רשאית לשנות את תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף מסכים כי הוראות תקנון זה כפי שתהיינה מעת לעת תחייבנה אותו.

 

7.6.        בכל מקרה של מחלוקת בין ניופאן לבין משתתף ו/או זוכה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן ייחודי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.