אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

תקנון פעילות בפייסבוק ובאינסטגרם "יום התשבץ" – ניופאן בע"מ

 

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים אשר על פיהם תנוהל פעילות נושאת פרסים שתפורסם בעמוד הפייסבוק של ניופאן בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות ו/או ניופאן"), הנקרא "סודות המטבח" ובפרופיל האינסטגרם של ניופאן, כהגדרתם להלן.  

 

מובהר כי על אף שהפעילות תפורסם באתר פייסבוק ובאתר אינסטגרם, וכחלק מהשתתפות בפעילות המשתתף נדרש לבצע פעולות בפייסבוק ו/או באינסטגרם, פייסבוק ו/או אינסטגרם אינן חלק מפעילות זו, והפעילות אינה ממומנת, מנוהלת או קשורה לפייסבוק ו/או אינסטגרם ופייסבוק ו/או אינסטגרם אינן מעודדות את ההשתתפות בפעילות.

 

1.         התקנון

 

1.1.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

1.2.        החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצרכי פרשנות.

 

1.3.        ההשתתפות בפעילות מחייבת כל גולש המבקש להשתתף בפעילות (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים"), בקריאת הוראות תקנון זה בעיון רב וכן בעמידה בכל ההוראות והתנאים המפורטים בו.  

 

1.4.        משתתף אשר אינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, אינו רשאי להשתתף בפעילות ו/או לעשות כל שימוש בפעילות למטרה כלשהי.

 

1.5.        לשון הפניה – כל האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון נקבה ולהפך.

 

2.         הגדרות

 

2.1.        "עורכת הפעילות" -  ניופאן בע"מ שכתובתה רחוב רוז'נסקי 14, ראשון לציון, 75706.

 

2.2.        "משתתף" - כל אדם מעל גיל 16 הרשום באתר פייסבוק ו/או באתר אינסטגרם, וחבר בעמוד של עורכת הפעילות בפייסבוק ו/או באינסטגרם, אשר יעלה מידע כפי המוגדר להלן, ואשר עמד בתנאים המפורטים להלן. הפעילות כהגדרתה להלן איננה פתוחה למשתמשי פייסבוק ו/או אינסטגרם המייצגים חברות ו/או גופים מסחריים.

 

2.3.        "תקופת הפעילות" - החל מיום 21.12.2021 בשעה 10:00 ועד ליום 25.12.21 בשעה 23:59. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי בתקופת הפעילות באותה דרך בה פורסמה ההודעה הראשונה.

 

2.4.        "עמוד הפייסבוק" - עמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בכתובת האינטרנט https://www.facebook.com/newpanil.

 

"פרופיל האינסטגרם" – פרופיל האינסטגרם של עורכת הפעילות בכתובת האינטרנט
https://www.instagram.com/newpanil

 

עמוד הפייסבוק ופרופיל האינסטגרם ייקראו יחד: "אתרי הפעילות".

 

2.5.        "המידע" – תגובה לפוסט, בה המשתתפים יעלו צילום פתרון מלא לתשבץ ויכתבו מדוע דווקא להם מגיע לקבל את הפרס.

 

2.6.        "הפעילות" - בתקופת הפעילות, המשתתפים יעלו את המידע לאתרי הפעילות, בתגובה לפוסט של עורכת הפעילות בנושא.

 

2.7.        הזוכה" – המשתתף שיבצע את כל ההנחיות המפורטות בפוסט, פתרונו לתשבץ יהיה נכון במלואו ותשובתו עד למועד סיום תקופת הפעילות כמוגדרת לעיל תהיה הכי משכנעת/מקורית, על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, כמפורט בסעיף 4.1 להלן.

 

2.8.        "הפרס" – שובר ע"ס 200 ₪ למימוש בחנויות ניופאןOutlet  וניופאן גורמה.

 

3.         השתתפות בפעילות

 

3.1.        במהלך תקופת הפעילות, יעלה באתרי הפעילות פוסט, המזמין משתתפים פוטנציאלים להשתתף בפעילות ולהגיב לפוסט.

 

3.2.        על המשתתפים לבצע את המשימות הנדרשות כפי שיופיעו בפוסט הפעילות כתנאי לקבלת הפרס (לייק לפוסט, לייק לעמוד, שיתוף הפוסט בפרופיל והעלאת המידע כהגדרתו בסעיף 2.5 לעיל).

 

3.3.        העלאת המידע חייבת להופיע עד לסיום תקופת הפעילות. למען הסר ספק, תגובה לפוסט שתתקבל לאחר סיומה של תקופת הפעילות לא תזכה את המשתתף בפרס כלשהו.

 

3.4.        עצם ההשתתפות בפעילות והעלאת המידע כהגדרתו לעיל על ידי המשתתפים, תחשב כהסכמה לפרסום המידע שהעלה המשתתף ופרטים לגביו.

 

3.5.        השתתפות בפעילות אסורה על עובדי ניופאן וכן על בני משפחותיהם (לעניין סעיף זה "בני משפחה" הינם: אבא, אמא, אח, אחות, צאצאים ובן/בת-זוג).

 

3.6.        ההשתתפות בפעילות מותרת למי שהינו מעל גיל 16 בלבד. כל פעילות ו/או פניה של קטין תעשה בלווי ו/או באמצעות הוריו או האפוטרופוס שלו. במקרה של זוכה קטין, יימסר הפרס להוריו או האפוטרופוס שלו.

 

3.7.        ההשתתפות בפעילות היא אך ורק לשימוש אישי של היחיד ובכל מקרה לא למטרות מסחריות. השתתפותם של תאגידים, בתי עסק וכיוצא בזה אסורה. 

 

3.8.        השתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום כלשהו.

 

3.9.        כל משתתף מחויב לעמוד בכללי Facebook:https://www.facebook.com/communitystandards ו/או בכללי אינסטגרם:  https://help.instagram.com/477434105621119.

 

3.10.     ניופאן תהא רשאית לפסול את ההשתתפות בפעילות של משתתף, אם לדעתה המשתתף אינו עומד בהוראות תקנון זה, כולן או חלקן, או הוראות כל דין.

 

3.11.     המשתתפים מחויבים לקיים הוראות תקנון זה בכל הנוגע לתגובות באתרי הפעילות. ניופאן תהא רשאית לפסול את השתתפותו בפעילות של משתתף שאינו עומד בהוראה זו.

 

4.         הפרסים בפעילות והזכייה

 

4.1.        הפרס יוענק למשתתף אחד מבין כלל המשתתפים בפעילות באתר פייסבוק ולמשתתף אחד מבין כל המשתתפים בפעילות בפרופיל האינסטגרם וזאת על פי החלטה של חבר השופטים אשר יורכב על ידי ניופאן (להלן בהתאמה: "הזוכה" ו-"חבר השופטים"). יובהר כי משתתף יוכל לזכות בפרס במסגרת הפעילות בפלטפורמה אחת בלבד (עמוד הפייסבוק או פרופיל האינסטגרם).

 

4.2.        לחבר השופטים נתון שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לבחירת הזוכה בפעילות ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או דרישה כלפי ניופאן בקשר עם בחירתם והחלטתם של חבר השופטים. החלטת חבר השופטים תתבסס על שקלול פרמטרים שונים הרלבנטיים לתוכן המשתתף, והכוללים בין היתר את מידת השכנוע ומקוריותו של המשתתף.

 

 

4.3.        אופן מימוש הפרס – הפרס ייאסף עצמאית מאחד מסניפי חנויות ניופאן Outlet או ניופאן גורמה, כפי שמופיע באתר ניופאן בכתובת www.newpan.co.il, לבחירת הזוכה. שם הזוכה יפורסם כעדכון/תגובה לפוסט המקורי ביום 30.12.2021, וכן תישלח הודעה פרטית לחשבון הפייסבוק/חשבון האינסטגרם של הזוכה ובה הודעה בדבר זכייתו.

 

4.4.        לניופאן ו/או למי מטעמה שמורה הזכות לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בפעילות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או עקיפתם בכל דרך וכן בגין הפרת כל דין.

 

4.5.        הפרס אינו ניתן להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של ניופאן ו/או מי מטעמה. הזוכה לא יהיה זכאי להחליף את הפרס בפרס אחר או להמירו בכסף או בשווה כסף.

 

4.6.        למען הסר ספק, ניופאן ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות או הוצאה בקשר עם הפרס, מימוש הפרס ו/או אי מימוש הפרס לרבות עקב פקיעת מועד מימושו.

 

4.7.        קבלת הפרס על ידי הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויותיה על פי תקנון זה וניופאן ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות בגין הפרס ו/או בקשר אליו. 

 

4.8.        לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות או על כל עניין הנוגע אליה, וכל קביעה של ניופאן בקשר עם הפעילות הינה סופית ומוחלטת.  

 

4.9.        כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות בפעילות ו/או הפרס, ככל שיוטלו, הינם באחריות המשתתף, ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. ניופאן ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר להשתתפות בפעילות, לזכייה בפרס ו/או מימוש הפרס. ניופאן תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש לכך, את פרטי הזוכה.

 

5.         אחריות

 

5.1.        מובהר כי פייסבוק ו/או אינסטגרם אינן אחראיות לפעילות זו ובהשתתפות בפעילות המשתתף מאשר כי ידוע לו שפייסבוק ו/או אינסטגרם אינן נוטלות חלק בפעילות ואינן אחראיות לפעילות והוא פוטר את פייסבוק ו/או אינסטגרם מאחריות לפעילות.

 

5.2.        ניופאן ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הפעילות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילת מערכות או טעות, לרבות בבחירת הזוכה, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא יזכה בפרס או תמנע השתתפותו בפעילות עקב מעשה או מחדל של ניופאן אשר אירעו בתום לב ו/או ברשלנות לא תהיינה לו כנגד ניופאן ו/או הבאים מטעמה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.

 

5.3.        כל משתתף בפעילות בעצם השתתפותו מצהיר ומתחייב, כדלקמן:

 

5.3.1.       ידוע לו שלא ניתן להבטיח את פעילותה הרצופה והתקינה של רשת האינטרנט ו/או כל רשת תקשורת ו/או מחשבים ו/או שרתים, על כל מרכיביהן, וניופאן לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות ו/או באתרי אינטרנט  כאמור, לרבות, אך לא רק, להפסקות ו/או הפרעות כלשהן באספקת איזה מהשירותים שלהם ולכל נזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בגין תקלות, שיבושים והפרעות כאמור.

 

5.3.2.       ידוע לו שלא ניתן להבטיח כי כל פעולה מושלמת של פייסבוק ו/או אינסטגרם, וכן לא ניתן להבטיח כי כל פעולותיו של המשתתף תקלטנה בעמוד הפייסבוק של ניופאן, מכל סיבה לרבות תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת האינטרנט, וניופאן לא תישא באחריות לכל תקלה כאמור.

 

5.3.3.       ידוע לו כי הפעילות נסמכת על פעולות אנושיות, אשר אינן חסינות מפני כל טעות ו/או תקלה וניופאן ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת.

 

5.3.4.       הוא מסכים שכל תקלה, שיבוש, איחור וכיוב', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוב' אירועים שאינם תלויים בניופאן ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

 

5.3.5.       הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור בסעיף 5.1 ו-5.2 לעיל.

 

5.4.        ניופאן ו/או כל מי מטעמה לא תישא באחריות לנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בקשר עם השתתפות בפעילות או בפרס ומימושו לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עוגמת נפש, טיבו ואיכותו של הפרס.

 

5.5.        מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מובהר, כי ניופאן ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו לרבות צד שלישי שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין ניופאן בקשר עם הפעילות, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.

 

6.         זכויות יוצרים

 המשתתף בפעילות מצהיר כדלקמן:

6.1  המשתתף בפעילות מעוניין ומסכים כי המידע שיעלה לאתרי הפעילות יפורסם בכל מסגרת שעורכת הפעילות תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, פרסומים ו/או אמצעי קידום מכירות שונים למוצרים המיובאים על ידי עורכת הפעילות. המשתתף בפעילות מסכים כי כל שימוש במידע שיעלה משתתף לאתרי הפעילות על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי. כמו כן, יודע ומסכים המשתתף כי ייתכן ועורכת הפעילות לא תעשה כל שימוש במידע שיעלה המשתתף.

6.2  המשתתף בפעילות מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה במידע על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לשלם כל תמורה בגין השימוש כאמור.

6.3  המשתתף מצהיר ומתחייב כי המידע שיעלה לאתרי הפעילות הינו בבעלותו לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בו. כמו כן, המשתתף מצהיר ומתחייב כי המידע שיעלה לאתרי הפעילות הינו תוצר מקורי של המשתתף שהעלה אותו בלבד וכי בידיו כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות במידע. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי אין במידע בכדי להפר זכויותיו של כל צד שלישי, לרבות זכות קניין רוחני ו/או הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), התקנות וההוראות הנלוות אליו.

6.4   לצורך תנאי שימוש אלו משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הינה – כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים  (לרבות הזכות המוסרית) וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו.

7.         שונות

 

7.1.        עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצדו, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו.

 

7.2.        שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון זה יהא לניופאן בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את ניופאן בעניין זה.

 

7.3.        רישומי ניופאן ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לפעילות לרבות בקשר עם מסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת פעילות זו ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים /פרטים.

 

7.4.        בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד ניופאן ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, בפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה ו/או קבלת הפרס.

 

7.5.        ניופאן תהיה רשאית לשנות את תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף מסכים כי הוראות תקנון זה כפי שתהיינה מעת לעת תחייבנה אותו.

 

7.6.           בכל מקרה של מחלוקת בין ניופאן לבין משתתף ו/או זוכה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן ייחודי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.  

 

8.              ט.ל.ח