אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

כתב שירות למוצרי Haier, DeLonghi, Bauknecht, Indesit

כתב שירות

כתב שירות זה יחול על מכונת כביסה/מדיח כלים/תנור אפיה/כיריים קרמיות ואינדוקציה (כל אחד

מהם ייקרא להלן: "המוצר").

1. אנו מברכים אותך על רכישת המוצר מבית ניופאן.

2. נותן השירות, מרום שירותים ואחזקה, שותפות מוגבלת, מ.ש. 55023854 ,מרח' הצורף 3 חולון,

ו/או קבלני משנה מטעמו (להלן: "נותן השירות"), אחראי כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של

המוצר, לא כולל חלקי גומי, פח, זכוכית, פלסטיק ונורות. כתובות ומספרי הטלפון של תחנות

השירות של נותן השירות מפורטות בנספח לכתב שירות זה.

3. כתב השירות יחול על המוצר מקץ תקופת אחריות בת שנה כדין, ולמשך שנתיים נוספות, בעלות

חד-פעמית של 199 ₪, אשר תשולם ישירות לנותן השירות, בכפוף להרשמה תוך 30 ימי עסקים

ממועד רכישת מייבש הכביסה, באמצעות הטלפון 1-700-700-983, או בדוא"ל לכתובת: cr@c-serv.co.il.

4. הלקוח יתאם ביקור טכנאי של נותן השירות באמצעות מוקד השירות הארצי בטלפון: 1-700-700-983.

5. נותן השירות יפעל להשלמת תיקון המוצר, במעון הלקוח, תוך שבעה ימים מהיום שבו נקרא לעשות

כן. אם הקלקול מונע את השימוש העיקרי של המוצר – יפעל נותן השירות להשלמת התיקון תוך

שלושה ימים מרגע הקריאה. לעניין זה, שישי, שבת, ערבי חג וחג לא יבואו במניין התקופות.

6. השירות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. הקלקול נובע מתחזוקה לקויה ו/או משימוש הנוגד את הוראות השימוש המקוריות של המוצר.

ב. הקלקול נגרם מכוח עליון/שריפה או מתקלות או הפרעות ברשת החשמל הפרטית או הציבורית.

ג. הקלקול נובע מאי תקינות שקע/מוליכים/נתיך/הארקה.

ד. הקלקול נובע מטלטול המוצר ממקום מגורי הלקוח לכתובת אחרת.

ה. הקלקול נובע מנזק שנגרם מבעל חיים כלשהו.

ו. הקלקול נובע כתוצאה משימוש במוצר הנוגד את מטרתו.

ז. נעשה שימוש למטרות מסחריות או על ידי גוף מסחרי.

ח. המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי כל אדם ו/או גוף אחר זולת נותן השירות ו/או מי

מטעמו (ובתנאי שנותן השירות עמד במחויבותו על פי כתב שירות זה).

ט. הקלקול נובע ממעשה או מחדל אשר נגרמו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו בזדון ו/או תוך מעשה

מכוון.

י. הקלקול הינו תוצאה של מלחמה/מעשה איבה/חבלה/מעשה טרור.

יא. הקלקול הינו תוצאה של קורוזיה, חדירת לחות או רטיבות או שבר שנגרם במוצר.

7. באחריות הלקוח לאפשר לטכנאי נותן השירות גישה מתאימה, נוחה ובטוחה למוצר, שאינה מסכנת

את הטכנאי.

8. במקרה של העברת בעלות על המוצר (ובתנאי שתמורת כתב השירות שולמה במלואה), יודיע הלקוח

לנותן השירות על השינוי תוך 14 ימים וייתן בהודעתו זו את פרטיו המלאים של בעל המוצר החדש,

כפי שיידרש ע"י נותן השירות. נותן השירות מתחייב להמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם

לאחר העברת הבעלות, החל מהיום ה-14 מיום קבלת ההודעה כאמור, בכפוף לאמור בכתב השירות.

9. ביטול: הלקוח יהא רשאי לבטל את ההתקשרות נשוא כתב שירות זה עד תום תקופת האחריות

שבדין שנקבעה למוצר. הודעה על סיום תימסר באחת הדרכים הבאות: (א) טלפון למספר 1-700-700-983;

(ב) במשרדי נותן השירות; (ג) בדואר רשום לכתובת: הצורף 3, חולון 5885631; (ד) בדוא"ל לכתובת: cr@c-serv.co.il;

(ה) בפקס שמספרו: 074-7222717. על הלקוח יהא לציין את שמו, מספר ת.ז שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו.


תחנות השירות של מרום

סניף טלפון כתובת
חולון 1-700-700-983 הצורף 3, חולון
ירושלים 1-700-700-983 המדפיסים 22, עטרות ירושלים
חיפה 1-700-700-983 המוסכים 24, מפרץ חיפה
באר שבע 1-700-700-983 הדסה 22, עיר עתיקה, באר שבע