אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

מבצע הרחבת אחריות למקרר HAIER 4 דלתות – נובמבר 2023

במסגרת "מבצע קונים מקרר 4 דלתות HAIER"ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחות שירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה בסעיף 3 להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות, כמפורט בסעיף 2 להלן, מוצר מבין המוצרים המפורטים בסעיף 4 להלן אשר יובאו על ידי ניופאן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), את ההטבה כמפורט בסעיף 6 (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").    

 

  1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ו/או יחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.
  2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. 
  3. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן בסעיף 5, אשר נרכש אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות בלבד, המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת. באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה (להלן: "המשווקים המורשים / החנויות המורשות").
  4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש מוצר מזכה החל מיום 12.11.2023 ועד ליום 17.12.2023 כולל, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 13 להלן.
  5. המוצרים המזכים, המשתתפים במבצע, הינם מקררי 4 דלתות מתוצרת HAIER המיובאים על-ידי ניופאן, מהדגמים הבאים:

דגם

HRF4494FSS

HRF-5500FBM 

HRF-725FB

HRF4494FW

HRF-4626FW 

HRF-555FW 

HRF4494FB

HRF-6200FSS

 HRF-4494FSSM 

HRF4494BX

HRF-5500FWM

HRF-4556FBM 

HRF490FB

HRF-7100FSS

HRF-725FB 

HRF5500FW

HRF-6200FBM

HRF-4556FWM

HRF5500FB

HRF-4494FBM

HRF-457FW 

HRF5500FSS

490FB

HRF-490FGS-MEHADRIN 

HRF6200FW

HRF-4556FB 

HRF-472FB 

HRF6200FB

HRF-4494FWR
 

HRF4626FSS

HRF-4556FSS

HRF7100FW

HRF-4626FWM

HRF7100FB

HRF-6200FWM

HRF700FSS

HRF-4626FSS

HRF700FB

HB-26FSSAAA

HRF-4560FB

HRF-472FSS

HRF-4560FW

HRF-4494FWM


6. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 500 יחידות כולל. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל הדגמים של המוצרים יחדיו ולא לכל דגם באופן פרטני ומתייחס לסך כולל של המוצרים שיימכרו על ידי המשווקים המורשים והחנויות המורשות, בכל אמצעי שיווק ומכירה שלהם (לרבות באמצעות רכישה באתרי האינטרנט שלהם).

7. ההטבה
:

לקוח שירכוש אחד מבין המוצרים המזכים, יהא זכאי להטבה הבאה :

7.1. זכאות לקבל מאת קבלן השירות: מרום שירותים ואחזקה שותפות מוגבלת (להלן: "קבלן השירות"), כתב שירות לתיקון המוצר המזכה על פי תנאי כתב השירות למשך 4 שנים (בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין שתינתן על ידי ניופאן) והכל על פי ובהתאם לתקנון זה ובכפוף לתנאי כתב השירות המצוי ב https://www.newpan.co.il/page/index?id=2044 ומצורף לתקנון זה כנספח א ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "כתב השירות")

8. אופן מימוש וקבלת ההטבה :

8.1. במידה והלקוח בוחר לממש את ההטבה לקבלת כתב שירות, עליו ליצור קשר עם מוקד השירות בדוא"ל
cs@c-serv.co.il או בטלפון: 1-700-700-983 וזאת בתוך 30 יום ממועד רכישת המוצר המזכה. במסגרת פניה זו למוקד השירות, הלקוח ימסור לנציג השירות את פרטיו לרבות כתובת המייל שלו לקבלת כתב השירות (בנוסף להיותו מפורסם באתר ובתקנון זה מתחילת המבצע).

8.1.1. עם ביצוע הרישום עבור כתב השירות יעודכנו פרטי הלקוח במערכת של קבלן השירות. תקופת הזכאות לשירות על פי כתב השירות תהא 4 שנים ממועד סיום תקופת האחריות למוצר המזכה.

8.1.2. הלקוח מאשר בזאת כי מסירת פרטיו במסגרת ביצוע רכישת כתב השירות כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות של קבלן השירות המצויה ב https://marom-serv.co.il/terms-of-use-and-privacy-policy/ וכי ביצירת הקשר על ידו למוקד השירות כאמור, הוא מאשר כי קרא את תנאי כתב השירות ואת מדיניות הפרטיות וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שקבלן השירות יעשה שימוש במידע אישי אותו הוא יעביר ו/או ינגיש לו בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

8.1.3. מודגש כי, כאמור וכמפורט בכתב השירות, שירותי התיקונים והאחזקה על פי כתב השירות לא יחולו במקרה של כל שבר ו/או נזק במוצר המזכה, וכן לא יחול על חלקי זכוכית , גומי, פח, פלסטיק, נורת סימון ביקורת או תאורה, קילופי צבע, קורוזיה, שיבושים ברשת החשמל, דלתות וגוף המקרר גם בשל דליפה בגוף המקרר המצריכה את החלפתו.

8.2. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בתנאים המפורטים בתקנון זה ובפרט בסעיף 7 זה, הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבות או איזה מהן.

9. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות חנויות ו/או אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.
10. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת או להמירה לזיכוי/כסף/מתנה אחרת.
11. אין כפל מבצעים.
12. ניופאן רשאית לשנות את תנאי המבצע ו/או חלק מהם בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.
13. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
14. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
15. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו             1-700-700-983.
16. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.