אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

תקנון קוצץ מזוןMAGIMIX LE MICRO ‎ במתנההנדון: תקנון פעילות גולשים בעמודי הסושיאל של ניופאן – סודות המטבח: קוצץ מזון MAGIMIX  LE MICRO  


תקנון זה נועד להסדיר את הכללים אשר על פיהם תנוהל פעילות נושאת פרסים שתפורסם בעמוד האינסטגרם של ניופאן – סודות המטבח שבבעלות ניופאן בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות ו/או ניופאן"), כהגדרתה להלן (להלן: "הפעילות").

הפעילות תתקיים בין הימים 11-18.1.24 וכמפורט להלן. הפעילות תפורסם בעמוד האינסטגרם של ניופאן – סודות המטבח כהגדרתו להלן.

מובהר, כי על אף שהפעילות תפורסם בפלטפורמת האינסטגרם, כחלק מהשתתפות בפעילות המשתתף נדרש לבצע פעולות באינסטגרם, אינסטגרם אינה חלק מפעילות זו, והפעילות אינה ממומנת, מנוהלת או קשורה לאינסטגרם וכמו כן, היא אינה מעודדות את ההשתתפות בפעילות.

1. התקנון

1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.2. ההשתתפות בפעילות מהווה אישור של כל משתתף להשתתף בפעילות (להלן: "המשתתף" ו/או "המשתתפים"), וכי קרא את הוראות תקנון זה בעיון וכן כי הינו עומד בכל ההוראות והתנאים המפורטים בו. משתתף אשר אינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, אינו רשאי להשתתף בפעילות ו/או לעשות כל שימוש בפעילות למטרה כלשהי.

1.3. לשון הפניה – כל האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון נקבה ולהפך.

2. הגדרות

2.1. "עורכת הפעילות" -  ניופאן בע"מ שכתובתה רחוב רוז'נסקי 14, ראשון לציון, 75706.

2.2. "עמוד אינסטגרם הפעילות ניופאן – סודות המטבח השייך לעורכת הפעילות" ו/או "עמוד אינסטגרם הפעילות" - עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות בכתובת האינטרנט https://www.instagram.com/sodot.hamitbach/

2.3. "משתתף" - כל אדם מעל גיל 16 הרשום באתר אינסטגרם, וחבר בעמוד אינסטגרם הפעילות השייך לעורכת הפעילות, אשר יעלה תגובה כפי המוגדר להלן, ואשר עמד בתנאים המפורטים להלן. הפעילות כהגדרתה להלן איננה פתוחה למשתמשי פייסבוק המייצגים חברות ו/או גופים מסחריים.

2.4. "תקופת הפעילות" - החל מיום 11/1/24 בשעה 17:00 ועד ליום 18/1/23 בשעה 08:00. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי בתקופת הפעילות באותה דרך בה פורסמה ההודעה הראשונה.

2.5.  "התגובה" – העלאת תגובה לפוסט הפעילות המפרטת את מי הייתם רוצים לשמח בימים אלו ולמה? ולתייג אותו. המשתתפים יוכלו להגיב לפוסט הפעילות ללא כל הגבלה של מספר התגובות האפשריות שיוכלו לפרסם תוך פירוט אירועים שונים.

2.6.  "הזוכה/ים" – התגובה עם הרעיון המרגש ביותר מבין כל המשתתפים בפעילות אשר תיבחר מבין כל התגובות לפוסט הפעילות, תזכה את המשתתף שרשם אותה בפרס.

2.7.  "הפרס" – 2 קוצצי מזון MAGIMIX  LE MICRO (אחד לזוכה ואחד למי שתייג) ומשלוח חינם אל כתובת הזוכה בישראל (עורכת הפעילות אינה מתחייבת לצבע המעבד מזון שיימסר לזוכה).

3. השתתפות בפעילות

3.1. במהלך תקופת הפעילות, יעלה בעמוד אינסטגרם הפעילות פוסט, המזמין משתתפים פוטנציאלים להשתתף בפעילות ולהגיב לפוסט.

3.2. על המשתתף לבצע את המשימה הנדרשת כפי שתופיע בפוסט (העלאת תגובה המפרטת את הרעיון המנצח למנה לחג שמכינים במג'ימיקס) וזאת בתוך תקופת הפעילות בלבד. למען הסר ספק, תגובה לפוסט שתתקבל לאחר סיומה של תקופת הפעילות לא תזכה את המשתתף בהשתתפות בפעילות.

3.3. השתתפות בפעילות אסורה על עובדי ניופאן וכן על בני משפחותיהם (לעניין סעיף זה "בני משפחה" הינם: הורה, אח, אחות, צאצאים ובן/בת זוג).

3.4. ההשתתפות בפעילות מותרת למי שהינו מעל גיל 16 בלבד. כל פעילות ו/או פניה של מי שאינו מעל גיל 16 תעשה בלווי ו/או באמצעות הוריו או האפוטרופוס שלו. במקרה של זוכה שגילו מתחת ל-16, יימסר הפרס להוריו או האפוטרופוס שלו.

3.5. ההשתתפות בפעילות היא אך ורק לשימוש אישי של היחיד ובכל מקרה לא למטרות מסחריות. השתתפותם של תאגידים, בתי עסק וכיוצא בזה אסורה. 

3.6. השתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום כשלהו.

3.7. ניופאן תהא רשאית לפסול את ההשתתפות בפעילות של משתתף, אם לדעתה המשתתף אינו עומד בהוראות תקנון זה, כולן או חלקן, או הוראות כל דין. המשתתפים מחויבים לקיים הוראות תקנון זה בכל הנוגע לתגובות בעמוד הפייסבוק של הפעילות. עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול את השתתפותו בפעילות של משתתף שאינו עומד בהוראה זו.

3.8. לעורכת הפעילות שמורה הזכות למחוק תגובות ו/או פוסטים אשר אינם קשורים/רלוונטיים לפעילות ו/או נמצאו בלתי הולמים והכל לפי שקול דעתה הבלעדי.

4. הפרסים בפעילות והזכייה

4.1. הפרס יוענק למשתתף אחד מבין כלל המשתתפים בפעילות בעמוד אינסטגרם הפעילות אשר תגובתו תיבחר כמרגשת או המקורית ביותר וזאת על פי החלטה של חבר השופטים אשר יורכב על ידי עורכת הפעילות (להלן בהתאמה: "הזוכה" ו-"חבר השופטים").

4.2. לחבר השופטים נתון שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לבחירת הזוכה בפעילות ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בקשר עם בחירתם והחלטתם של חבר השופטים. החלטת חבר השופטים תתבסס על שקלול פרמטרים שונים הרלבנטיים לפעילות.

4.3. לניופאן ו/או למי מטעמה שמורה הזכות לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בפעילות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או עקיפתם בכל דרך וכן בגין הפרת כל דין.

4.4. לצורך מסירת הפרס, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הזוכה באמצעות הודעה אל חשבון האינסטגרם שלו והמשתתף נותן הסכמתו לפנייה כאמור.

נציגי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הזוכה בתוך 5 ימי עסקים ממועד סיום תקופת הפעילות, על מנת להודיע לו על דבר הזכייה ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס (להלן: "הודעת הזכייה").

4.5. במידה ונציגי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יצליחו ליצור קשר עם זוכה במשך 5 ימי עסקים מתום תקופת הפעילות, אזי עורכת הפעילות תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס לאותו המשתתף, זכייתו תבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם הפרס.

4.6. למרות האמור, עורכת הפעילות זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.

4.7. זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ"ל, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

4.8. הזכאות לפרס אינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. הזוכה לא יהיה זכאי להחליף את הפרס בפרס אחר או להמירו בכסף או בשווה כסף.

4.9. קבלת הפרס על ידי הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויותיה של עורכת הפעילות על פי תקנון זה ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות בגין הפרס ו/או בקשר אליו. 

4.10. לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות או על כל עניין הנוגע אליה, וכל קביעה של עורכת הפעילות בקשר עם הפעילות הינה סופית ומוחלטת.  

4.11. כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות בפעילות ו/או הפרס, ככל שיוטלו, הינם באחריות המשתתף, ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. ניופאן ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר להשתתפות בפעילות, לזכייה בפרס ו/או מימוש הפרס. ניופאן תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש לכך, את פרטי הזוכה.

4.12. לעורכת הפעילות שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

4.13. עורכת הפעילות תהא רשאית לבטל את הפעילות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים בפעילות היתה נמוכה או בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין ביטול הפעילות כאמור.

5. אחריות 

5.1. מובהר כי פייסבוק אינה אחראית לפעילות זו ובהשתתפות בפעילות המשתתף מאשר כי ידוע לו שפייסבוק אינה נוטלת חלק בפעילות ואינה אחראית לפעילות והוא פוטר את פייסבוק מאחריות לפעילות.

5.2. ניופאן ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הפעילות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילת מערכות או טעות, לרבות בבחירת הזוכה, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא יזכה בפרס או תמנע השתתפותו בפעילות עקב מעשה או מחדל של ניופאן אשר אירעו בתום לב ו/או ברשלנות לא תהיינה לו כנגד ניופאן ו/או הבאים מטעמה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.

5.3. כל משתתף בפעילות בעצם השתתפותו מצהיר ומתחייב, כדלקמן:

5.3.1. ידוע לו שלא ניתן להבטיח את פעילותה הרצופה והתקינה של רשת האינטרנט ו/או כל רשת תקשורת ו/או מחשבים ו/או שרתים, על כל מרכיביהן, וניופאן לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות ו/או באתרי אינטרנט  כאמור, לרבות, אך לא רק, להפסקות ו/או הפרעות כלשהן באספקת איזה מהשירותים שלהם ולכל נזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בגין תקלות, שיבושים והפרעות כאמור.

5.3.2. ידוע לו שלא ניתן להבטיח כי כל פעולה מושלמת של פייסבוק, וכן לא ניתן להבטיח כי כל פעולותיו של המשתתף תקלטנה בעמוד פייסבוק הפעילות של עורכת הפעילות, מכל סיבה לרבות תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת האינטרנט, וניופאן לא תישא באחריות לכל תקלה כאמור.

5.3.3. ידוע לו כי הפעילות נסמכת על פעולות אנושיות, אשר אינן חסינות מפני כל טעות ו/או תקלה וניופאן ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת.

5.3.4. הוא מסכים שכל תקלה, שיבוש, איחור וכיוב', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוב' אירועים שאינם תלויים בניופאן ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

5.3.5. הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור בסעיף 5.1 ו-5.2 לעיל. 

5.4. ניופאן ו/או כל מי מטעמה לא תישא באחריות לנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בקשר עם השתתפות בפעילות או בפרס ומימושו לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עוגמת נפש, טיבו ואיכותו של הפרס.

5.5. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מובהר, כי ניופאן ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו לרבות צד שלישי שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין ניופאן בקשר עם הפעילות, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.

6. זכויות יוצרים

 המשתתף בפעילות מצהיר כדלקמן:

6.1. המשתתף בפעילות מעוניין ומסכים כי התגובה שתעלה לעמוד אינסטגרם הפעילות תפורסם בכל מסגרת שעורכת הפעילות תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, פרסומים ו/או אמצעי קידום מכירות שונים למוצרים המיובאים על ידי עורכת הפעילות. המשתתף בפעילות מסכים כי כל שימוש בתגובה שיעלה משתתף לעמוד פייסבוק הפעילות על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי. כמו כן, יודע ומסכים המשתתף כי ייתכן ועורכת הפעילות לא תעשה שימוש בתגובה שיעלה המשתתף.

6.2. המשתתף בפעילות מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה במידע על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לשלם כל תמורה בגין השימוש כאמור.

6.3. המשתתף מצהיר ומתחייב כי התגובה שתעלה לעמוד אינסטגרם הפעילות הינה בבעלותו לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בו. כמו כן, המשתתף מצהיר ומתחייב כי התגובה שתעלה לעמוד אינסטגרם הפעילות הינה תוצר מקורי של המשתתף שהעלה אותה בלבד וכי בידיו כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בתגובה. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בתגובתו בכדי להפר זכויותיו של כל צד שלישי, לרבות זכות קניין רוחני ו/או הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), התקנות וההוראות הנלוות אליו.

6.4. לצורך תנאי שימוש אלו משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הינה – כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים  (לרבות הזכות המוסרית) וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו.

7. שונות

7.1   עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצדו, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו.

7.2   שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון זה יהא לניופאן בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את ניופאן בעניין זה.

7.3   רישומי ניופאן ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לפעילות לרבות בקשר עם מסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת פעילות זו ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים /פרטים.

7.4   בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד ניופאן ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, בפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה ו/או קבלת הפרס.

7.5   ניופאן תהיה רשאית לשנות את תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף מסכים כי הוראות תקנון זה כפי שתהיינה מעת לעת תחייבנה אותו.

7.6   בכל מקרה של מחלוקת בין ניופאן לבין משתתף ו/או זוכה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן ייחודי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.