אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

לקוחות יקרים,

הנדון: תקנון מבצע תנורי דלונגי – פסח 2024

במסגרת מבצע "תנורי דלונגי –פסח 2024" חברת ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחותיה אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה בסעיף 3 להלן, באחד מהסניפים המפורטים בסעיף  2 להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות, כמפורט בסעיף 2, מוצר מבין המוצרים המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), הטבה כמפורט בסעיף 6 להלן (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").    

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן, אשר נרכש אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות בלבד. באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה.

3. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה בין התאריכים 25.3.24 ועד ליום 28.4.24 כולל, או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 13 להלן.

4. המוצרים המשתתפים במבצע הינם תנורים (משולבים, בנויים, חד תאי ודו תאי) מתוצרת דלונגי (DeLonghi), המיובאים על ידי ניופאן ובדגש על הדגמים הספציפיים להלן:

תנור משולב כיריים תנור בנוי דו תאי תנור בנוי
NDS-577AN NDB-6969N CM9LAN-IL
NDS-577W NDB-6969W CM9LAV-IL
NDS-577X NDB-6969X CM9LRO-IL
DEMA965-IL DBIS87EDX CM9LW-IL
DEMX965-IL DBIS87EDN NSM11NL-IL
DEMX965P-IL DCS12EDN-IL NSM7NL
PEMA965C-IL DCS12EDW-IL NSM9NL-IL
PRO966MA-IL DCS12EDX-IL NSM9XL-IL
PRO966MX-IL    
PEMA64L-IL    
PRO66MXLPZ-IL    

5. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 300 יחידות. מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל המוצרים יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.

6. ההטבה תכלול את המפורט להלן:

6.1 .  סט 3 סירי נירוסטה מהמותג "קיצנאייד " דגם CC005088   

7. אופן מימוש וקבלת ההטבה:

7.1. במידה והמוצר המזכה יסופק ללקוח על ידי המשווק המורשה / החנות המורשת, בה נרכש המוצר המזכה (ולא על ידי ניופאן ו/או מי מטעמה), הרי שעל מנת לממש את ההטבה ולקבל את המוצר הניתן כחלק מההטבה, על הלקוח לשלוח מייל לכתובת הדוא"ל:mivtzaim@newpan.co.il , בו ירשום כי הינו מבקש לקבל את סט המוצרים במסגרת המבצע, יצרף את פרטיו (שמו המלא, מספר/י טלפון וכתובת למשלוח סט המוצרים) והעתק סרוק של חשבונית רכישת המוצר המזכה (להלן: "הבקשה") הבקשה תישלח על ידי הלקוח בתוך 5 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר המזכה. סט המוצרים יישלח לכתובת שהזין הלקוח בבקשה, תוך 21 ימי עסקים מהמועד בו הלקוח יקבל מייל חוזר מניופאן בדבר קבלת הבקשה.

הלקוח מאשר בזאת כי משלוח הבקשה על ידו ומסירת פרטיו כאמור, כפוף למדיניות הפרטיות של ניופאן המצויה ב https://www.newpan.co.il/page/index?id=2104 וכי במשלוח הבקשה על ידו, הוא מאשר כי קרא וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שניופאן תעשה שימוש במידע אישי אותו הוא יעביר ו/או ינגיש לניופאן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

7.2. במידה והמוצר המזכה יסופק ללקוח על ידי ניופאן (כמבצעת את השירות הלוגיסטי עבור המשווק המורשה/החנות המורשת), הרי שהמוצר הניתן בהטבה יסופק ללקוח יחד אספקת המוצר המזכה.

8. ביטול עסקה – לקוח שביטל את עסקת רכישת המוצר המזכה, בהתאם לדין או למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המורשה אצלו נרכש המוצר המזכה, ישיב את ההטבות שקיבל במסגרת המבצע. הטבה כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, ישיב הלקוח על כל חלקיה, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק.

9. החלפת או שינוי המוצר המזכה לאחר הרכישה – לקוח שהחליף את המוצר המזכה במוצר אחר שאינו מהדגמים המשתתפים במבצע, לאחר שקיבל את ההטבות, ישיב את ההטבות שקיבל במסגרת המבצע. הטבה כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, ישיב הלקוח על כל חלקיה, באריזה מקורית ולא כל פגם או נזק.

10. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

11. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבות ו/או בגין איזה מהן אי מימושן ולא ניתן להחליפן בהטבות אחרות.

12. אין כפל מבצעים.

13. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

14. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

15. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

16. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו  1-700-700-983.

17. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.