אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

הנדון: תקנון מבצע שבועות תנורי דלונגי רוחב 90 ס"מ

במסגרת מבצע "שבועות תנורי דלונגי משולבים רוחב 90 ס"מ", חברת ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק תו קניה "GIFT CARD-DREAM CARD" בשווי כולל של 1,000 ₪ כמפורט להלן (להלן: "ההטבה"), ללקוחות אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע להלן, מוצר מבין המוצרים המפורטים להלן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים") אצל המשווקים המורשים ו/או בחנויות המורשות המפורטים להלן, והכל כמפורט בתקנון זה (להלן: "המבצע").

1. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן בסעיף 4, אשר נרכש אצל איזה מהמשווקים המורשים ו/או מהחנויות המורשות, המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן http://www.newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת (להלן: "המשווקים ו/או החנויות המורשות"). באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל אצל אותו משווק או באותה חנות בה נרכש המוצר המזכה אליהם פנה.

2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה כמוגדר להלן לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

3. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש מוצר מזכה החל מיום 2.6.2024 ועד ליום 30.6.2024 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 12 להלן. יצוין כי מימוש ההטבה יתאפשר בתוך 5 ימי עבודה ממועד רכישת המוצר המזכה ובאופן המפורט בסעיף 7 להלן.

4.המוצר/ים המזכה/ים:

המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינם התנורים המשולבים מתוצרת דלונגי רוחב 90 ס"מ אשר יובאו על-ידי ניופאן, מהדגמים הבאים בלבד.

דגמים של תנור משולב מתוצרת דלונגי רוחב 90 ס"מ המשתתפים במבצע:

דגם

DEMA965
DEMX965
DEMX965P
PEMA965C
PRO966MA
PRO966MX

5. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 200 יחידות. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל הדגמים של המוצרים יחדיו ולא לכל דגם באופן פרטני ומתייחס לסך כולל של המוצרים שיימכרו על ידי המשווקים המורשים ו/או החנויות המורשות, בכל אמצעי שיווק ומכירה שלהם (לרבות באמצעות רכישה באתרי האינטרנט של המשווקים המורשים ו/או החנויות המורשות).

6. ההטבה:

6.1. לקוח שירכוש לפחות מוצר מזכה אחד בעסקה בודדת, יהא זכאי לקבלת תו קנייה GIFT CARD-DREAM CARD מבית פוקס-ויזל בע"מ בשווי כולל של 1,000 ₪ (להלן: "תו הקניה").

כל תנאי תו הקניה יהיו כפופים לתנאים המפורטים והמפורסמים על ידי פוקס-ויז בע"מ ב-"תקנון דרים קארד ללא כפל מבצעים מולטיפאס 01.01.24" בכתובת https://www.dcgift.co.il/without

6.2. ניופאן לא תהיה אחראית בכל הקשור לתנאי מימוש תו הקניה.

7.  אופן מימוש וקבלת תו הקניה: על מנת לממש את ההטבה ולקבל את תו הקניה, על הלקוח ליצור קשר עם ניופאן, בתוך 5 ימי עבודה ממועד רכישת המוצר המזכה, ב-https://www.newpanoutlet.co.il/

8. על הלקוח לצרף את חשבונית הרכישה של המוצר המזכה ולמלא את פרטיו הכוללים: שם מלא, כתובת מייל, כתובת מגורים (כולל מיקוד) ומספר טלפון נייד. הלקוח יקבל את תו הקניה בכתובת הדוא"ל אותה הזין למימוש ההטבה וזאת בתוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הלקוח אישור מטעם ניופאן בגין קבלת הודעת הדוא"ל ותקינותה.

קוח שביטל את עסקת רכישת המוצר המזכה או לקוח שהחליף את המוצר המזכה במוצר אחר שאינו מהדגמים המשתתפים במבצע, יחזיר את תו הקניה שקיבל למשווק המורשה ו/או לחנות המורשית ממנה רכש את המוצר המזכה. אם מכל סיבה שהיא לא מצוי ברשות הלקוח תו הקניה, או שחלק משווי תו הקניה נוצל על ידו, יקוזז סכום זה ממחיר התמורה שעל המשווק המורשה ו/או החנות המורשית להחזיר ללקוח.

10. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות אתרי סחר שאינם אתרים מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מוצרי עודפים ו/או תצוגה.

11. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין תו הקניה ו/או אי מימוש ההטבה ו/או בגין שימוש בתו הקניה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת או להמירה לזיכוי/כסף/מתנה אחרת.

12. אין כפל מבצעים.

13. ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

14. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

15. הלקוח מאשר בזאת כי מילוי הפרטים על ידו ומסירת פרטיו לניופאן לשם מימוש ההטבה הינם בכפוף למדיניות הפרטיות של ניופאן המצויה באתר ניופאן בע"מ בכתובת https://www.newpan.co.il/page/index?id=2104 וכי בעצם פניית הלקוח לשם מימוש ההטבה, הלקוח מאשר כי קרא וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו והסכמתו לכך שניופאן תעשה שימוש במידע אישי אותו הלקוח יעביר ו/או ינגיש לניופאן בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור לעיל. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

16. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

17. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו 1-700-700-983.

18. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ו/או יחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.

19. תקנון זה יוצג באתר ניופאן בכתובת https://www.newpan.co.il/ במהלך תקופת המבצע.