אודות ניופאן משווקים מורשים שירות ותמיכה

הנדון: תקנון "מבצע פסח -  מקרר 4 דלתות Haier" (מרץ-אפריל 2024)

במסגרת "מבצע פסח - מקרר 4 דלתות Haier", ניופאן בע"מ (להלן: "ניופאן"), תעניק ללקוחות שירכשו במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה בסעיף 3 להלן, אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות, כמפורט בסעיף 2 להלן, מוצר מבין המוצרים המפורטים בסעיף 4 להלן אשר יובאו על ידי ניופאן (להלן: "המוצר/ים המזכה/ים"), את ההטבה כמפורט בסעיף 6 (להלן: "ההטבה"), הכל כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").  

1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ו/או יחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

2. המבצע יחול על לקוח פרטי בלבד שירכוש את המוצר המזכה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

3. המבצע יחול על רכישת מוצר מזכה מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן בסעיף 5, אשר נרכש אצל מי מבין המשווקים המורשים ובחנויות המורשות בלבד, המפורטים ברשימה המופיעה באתר האינטרנט של ניופאן newpan.co.il ובמספר הטלפון 1-700-700-727 וכפי שתעודכן מעת לעת. באחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה (להלן: "המשווקים המורשים / החנויות המורשות").

4. המבצע בתוקף ללקוח אשר ירכוש מוצר מזכה החל מיום 24.3.2024 ועד ליום 27.4.2024 כולל, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע"). ניופאן רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 13 להלן.

5. המוצרים המזכים, המשתתפים במבצע, הינם מקררי 4 דלתות מתוצרת Haier המיובאים על-ידי ניופאן, מהדגמים הבאים:

דגמים
HRF7100FW HRF5800FW HRF4626FSS HRF-4556FBM HRF-4494FSSM  
HRF7100FB HRF5800FB   HRF-4556FWM HRF-4494FWR HRF-490FGS-MEHADRIN
HRF-7100FSS HRF5800BS HRF-4626FW HRF4494FSS HRF-725FB HRF-472FB
HRF6200FW HRF5500FW HRF-4626FWM HRF4494FW   HRF-472FSS
HRF6200FB HRF5500FB HRF-4560FB HRF4494FB HRF700FSS HRF-457FW
HRF-6200FSS HRF5500FSS HRF-4560FW HRF4494BX HRF700FB HB-26FSSAAA
HRF-6200FWM HRF-5500FBM HRF-4556FB HRF-4494FWM HRF-555FW  
HRF-6200FBM HRF-5500FWM HRF-4556FSS HRF-4494FBM HRF490FB  

 

6. מספרם המזערי של כלל המוצרים המזכים המשתתפים במבצע הינו 500 יחידות כולל. למען הסר ספק, מספרם המזערי של המוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל הדגמים של המוצרים יחדיו ולא לכל דגם באופן פרטני ומתייחס לסך כולל של המוצרים שיימכרו על ידי המשווקים המורשים והחנויות המורשות, בכל אמצעי שיווק ומכירה שלהם (לרבות באמצעות רכישה באתרי האינטרנט שלהם).

7. ההטבה:

לקוח שירכוש אחד מבין המוצרים המזכים, יהא זכאי להטבה הבאה :

7.1. זכאות לקבל מאת קבלן השירות: מרום שירותים ואחזקה שותפות מוגבלת (להלן: "קבלן השירות"), כתב שירות לתיקון המוצר המזכה על פי תנאי כתב השירות למשך 4 שנים (בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין שתינתן על ידי ניופאן) והכל על פי ובהתאם לתקנון זה ובכפוף לתנאי כתב השירות המצוי ב https://www.newpan.co.il/page/index?id=2162 ומצורף לתקנון זה כנספח א ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "כתב השירות")

8. אופן מימוש וקבלת ההטבה :

במידה והלקוח בוחר לממש את ההטבה לקבלת כתב שירות, עליו ליצור קשר עם מוקד השירות בדוא"ל cs@c-serv.co.il או בטלפון: 1-700-700-983 וזאת בתוך 30 יום ממועד רכישת המוצר המזכה. במסגרת פניה זו למוקד השירות, הלקוח ימסור לנציג השירות את פרטיו לרבות כתובת המייל שלו לקבלת כתב השירות (בנוסף להיותו מפורסם באתר ובתקנון זה מתחילת המבצע).

8.1.1. עם ביצוע הרישום עבור כתב השירות יעודכנו פרטי הלקוח במערכת של קבלן השירות. תקופת הזכאות לשירות על פי כתב השירות תהא 4 שנים ממועד סיום תקופת האחריות למוצר המזכה.

8.1.2. הלקוח מאשר בזאת כי מסירת פרטיו במסגרת ביצוע רכישת כתב השירות כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות של קבלן השירות המצויה ב https://marom-serv.co.il/terms-of-use-and-privacy-policy/ וכי ביצירת הקשר על ידו למוקד השירות כאמור, הוא מאשר כי קרא את תנאי כתב השירות ואת מדיניות הפרטיות וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לרבות אישורו לכך שקבלן השירות יעשה שימוש במידע אישי אותו הוא יעביר ו/או ינגיש לו בהתאם למדיניות הפרטיות כאמור. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן בה מעת לעת.

8.1.3. מודגש כי, כאמור וכמפורט בכתב השירות, שירותי התיקונים והאחזקה על פי כתב השירות לא יחולו במקרה של כל שבר ו/או נזק במוצר המזכה, וכן לא יחול על חלקי זכוכית , גומי, פח, פלסטיק, נורת סימון ביקורת או תאורה, קילופי צבע, קורוזיה, שיבושים ברשת החשמל, דלתות וגוף המקרר גם בשל דליפה בגוף המקרר המצריכה את החלפתו.

8.2. למען הסר ספק, עמידתו של הלקוח בתנאים המפורטים בתקנון זה ובפרט בסעיף 7 זה, הינו תנאי יסודי לזכאותו לקבלת ההטבות או איזה מהן.

9. המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון "חבר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או באמצעות חנויות ו/או אתרי סחר שאינם מורשים. כמו כן, המבצע לא חל על מוצרים מזכים שהנם מעודפים ו/או מתצוגה.

10. לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת או להמירה לזיכוי/כסף/מתנה אחרת.

11. אין כפל מבצעים.

12. ניופאן רשאית לשנות את תנאי המבצע ו/או חלק מהם בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.

13. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

14. היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

15. לתמיכה טלפונית ולבירורים בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן בטלפון שמספרו 1-700-700-983.

16. תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.